Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 19:49:27 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hai đội công nhân cùng đào một con mương dài 800m, đội thứ nhất đào được ít hơn đội thứ hai là 136m. Hỏi mỗi đội đào được bao nhiêu mét đường?
  A - 
323m và 468m
  B - 
332m và 468m
  C - 
323m và 486m
  D - 
332m và 486m
2-
Tìm hai số khi tổng và hiệu của chúng là 32 và 8.
  A - 
15 và 17
  B - 
16 và 16
  C - 
12 và 20
  D - 
18 và 14
3-
Tuổi chị và tuổi em cộng lại là 30. Chị hơn em 6 tuỗi. Tính tuổi mỗi người?
  A - 
12 tuổi và 18 tuổi
  B - 
14 tuổi và 15 tuổi
  C - 
14 tuổi và 18 tuổi
  D - 
12 tuổi và 15 tuổi
4-
Thực hiện phép tính sau:

  A - 
11493
  B - 
11492
  C - 
10493
  D - 
10492
5-
Tính số quyển sách toán và văn theo tóm tắt bài toán dưới đây:

  A - 
17 quyển toán và 28 quyển văn
  B - 
17 quyển văn và 28 quyển toán
  C - 
20 quyển toán và 25 quyển văn
  D - 
25 quyển văn và 20 quyển toán
6-
Thực hiện phép tính sau:
34365 + 28072 = ?
  A - 
62438
  B - 
62437
  C - 
62439
  D - 
62436
7-
Điền dấu thích hợp vào chỗ chấm:
25 346 ..... 25 643
  A - 
>
  B - 
<
  C - 
=
  D - 
8-
Tìm x:
x + 527 = 1892
  A - 
1365
  B - 
1366
  C - 
1265
  D - 
1266
9-
Tam giác bên dưới có mấy góc nhọn

  A - 
1
  B - 
0
  C - 
2
  D - 
3
10-
Chọn câu đúng trong các câu sau:
  A - 
Góc nhọn bé hơn góc vuông
  B - 
Góc tù nhỏ hơn góc vuông
  C - 
Góc bẹt nhỏ hơn góc tù
  D - 
Góc nhọn lớn hơn góc tù
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 08
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 30
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 27
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters