WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiểu học   ||  Toán 5    Toán 4    Toán 3    Toán 2  

Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 22:38:45 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Người thợ may lấy ra một tấm vải để cắt may 3 áo, mỗi áo hết 200cm và 3 quần mỗi quần hết 225cm thì tấm vải còn lại 2m. Hỏi tấm vải đó dài mấy centimét?
  A - 
1400cm
  B - 
1457cm
  C - 
1575cm
  D - 
1475cm
2-
Góc nào sau đây là góc tù:

  A - 
Góc O
  B - 
Góc M
  C - 
Góc N
  D - 
Góc P
3-
Trong hình bên dưới, hai cạnh nào vuông góc với nhau?
  A - 
MN vuông góc với NP
  B - 
MN vuông góc với MQ
  C - 
NP vuông góc với PQ
  D - 
NP vuông góc với MQ
4-
Chọn đáp án đúng nhất:
Hình tam giác bên dưới có:
  A - 
2 góc nhọn
  B - 
1 góc vuông
  C - 
2 góc tù
  D - 
1 góc bẹt
5-
Hình bên có mấy cặp cạnh vuông góc?
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
4
6-
Thực hiện phép tính sau:
34365 + 28072 = ?
  A - 
62438
  B - 
62437
  C - 
62439
  D - 
62436
7-
Điền dấu thích hợp vào dấu chấm:
8320 ........ 20 001
  A - 
>
  B - 
<
  C - 
=
  D - 
8-
Tìm x: x - 631 = 361
  A - 
991
  B - 
993
  C - 
994
  D - 
992
9-
Chọn câu trả lời đúng và điền vào ô trống:

  A - 
18 000 x 2 = 36 000 (đồng)
  B - 
18 000 x 2 = 3600 (đồng)
  C - 
18 000 x 2 = 34 000 (đồng)
  D - 
18 000 x 2 = 30 600 (đồng)
10-
Chọn câu trả lời đúng điền vào chỗ chấm:
Nếu a = 10 thì 65 + a = 65 + .... = ....
Giá trị của biểu thức 65 + a với a = 10 là: ....
  A - 
65 + 10 = 75; 75
  B - 
65 + 10 = 85; 85
  C - 
65 + 10 = 70; 70
  D - 
65 - 10 = 55; 55
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 02
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 09
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 42
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 11
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 41
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 33
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 05
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 12
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 37
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 14
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 07
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 34
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 13
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 35
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 17
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 39
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 40
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 15
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 16
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 10
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 01
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 26
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 36
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 21
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 03
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 38
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 23
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 18
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 32
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 25
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 06
Trắc Nghiệm Toán - Lớp 4 - Bài 31
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters