WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:55:58 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Dùng mặt phẳng nghiêng có thể kéo vật lên với lực kéo:
  A - 
Ít nhất bằng trọng lượng vật
  B - 
Nhỏ hơn trọng lượng vật
  C - 
Bằng trọng lượng vật
  D - 
Lớn hơn trọng lượng vật
2-
Khi lăn thùng sơn từ dưới đất lên thùng xe, chú công nhân đã dùng thử bốn tấm ván làm mặt phẳng nghiêng. Với bốn tấm ván, chú công nhân phải dùng các lực có độ lớn khác nhau. Trường hợp nào chú công an dùng tấm ván dài nhất?

  A - 
F1 = 1000N
  B - 
F2 = 200N
  C - 
F3 = 500N
  D - 
F4 = 800N
3-
Một người dùng lực 50N đủ để kéo vật 100N trên mặt phẳng nghiêng. Nếu người đó muốn dùng một lực nhỏ hơn 50N để kéo vật thì người đó phải:
  A - 
Làm tăng độ nghiêng mặt phẳng nghiêng
  B - 
Tăng độ cao
  C - 
Giảm độ nghiêng mặt phẳng nghiêng
  D - 
Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng
4-
Với những kiến thức đã học, theo em câu nào sau đây sai:
  A - 
Nhiều mái nhà ở nông thôn là những mặt phẳng nghiêng được lợp bằng tranh, ngói, lá, tôn…
  B - 
Mái nhà lợp ngói bao giờ cũng có độ nghiêng lớn hơn mái nhà lợp tôn để cho nước mưa dễ thoát hơn
  C - 
Cùng một vật liệu, mái nhà nào có độ nghiêng càng lớn thì nước mưa chảy xuống càng nhanh
  D - 
Cùng một vật liệu, thì sự chảy xuống của nước mưa không phụ thuộc vào độ nghiêng của mái nhà
5-
Trong các mặt phẳng nghiêng như hình vẽ, mặt nào có độ nghiêng nhỏ nhất:

  A - 
Mặt 1
  B - 
Mặt 2
  C - 
Mặt 3
  D - 
Mặt 4
6-
Kéo một vật trên mặt phẳng nghiêng, người ta phải dùng một lực F1. Nếu tăng thêm độ nghiêng thì phải dùng lực F2 như thế nào so với lực F1. Hãy chọn một trong các dự đoán sau?

  A - 
F2 = F1
  B - 
F2 > F1
  C - 
F2 < F1
  D - 
F2 = 2F1
7-
Chọn câu trả lời đúng. Tác dụng của mặt phẳng nghiêng là:
  A - 
Để nâng vật lên với một lực nhỏ hơn trọng lượng của vật
  B - 
Để kéo vật lên với một lực kéo nhỏ hơn khối lượng của vật
  C - 
Để kéo vật lên với một lực kéo nhỏ hơn trọng lượng của vật
  D - 
Để kéo vật nhanh hơn
8-
Cách nào trong các cách sau đây không làm giảm được độ nghiêng của một mặt phẳng nghiêng:
  A - 
Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng
  B - 
Giảm chiều dài mặt phẳng nghiêng
  C - 
Giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
  D - 
Tăng chiều dài mặt phẳng nghiêng và đồng thời giảm chiều cao kê mặt phẳng nghiêng
9-
Dùng một tấm ván làm mặt phẳng nghiêng để lần lượt đưa hai vật có khối lượng m1 và m2 lên vị trí A, m1 > m2. Hãy chỉ ra đáp án đúng khi so sánh lực kéo giữa hai trường hợp.

  A - 
Lực kéo vật m2 lớn hơn lực kéo vật m1
  B - 
Lực kéo vật m1 lớn hơn lực kéo vật m2
  C - 
Lực kéo hai vật là như nhau
  D - 
Không so sánh được
10-
Dùng lực nào dưới đây là có lợi nhất để kéo vật có khối lượng m lên theo mặt phẳng nghiêng?
  A - 
Lực nhỏ hơn trọng lượng của vật
  B - 
Lực lớn hơn trọng lượng của vật
  C - 
Lực bằng trọng lượng của vật
  D - 
Cả A, B, C đều đúng
 
[Người đăng: Minh Lam]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 20
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 18
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters