WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:32:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Dùng xà beng để bẩy một ống cống. Trường hợp nào có thể bẩy dễ dàng hơn?

  A - 
Trường hợp 1
  B - 
Trường hợp 2
  C - 
Cả hai trường hợp
  D - 
Không có trường hợp nào
2-
Trong các điểm trên hình vẽ, điểm nào là điểm tựa của đòn bẩy?

  A - 
O1
  B - 
O2
  C - 
O
  D - 
O3
3-
Nếu đặt vào O3 một lực nhỏ nhất là 10N thì nâng được vật m lên. Hỏi nếu dùng lực đó đặt vào điểm nào sau đây, thì cũng có thể nâng được vật m lên?

  A - 
O2
  B - 
O4
  C - 
O
  D - 
A, B đều đúng
4-
Để bẩy vật có khối lượng m lên, ta tác dụng lực F vào điểm nào để lực này nhỏ nhất?

  A - 
Điểm A
  B - 
Điểm B
  C - 
Điểm C
  D - 
Điểm D
5-
Trên hình vẽ, hãy chọn đáp án đúng:

  A - 
Lực nâng vật lớn hơn trọng lượng vật
  B - 
Lực nâng vật nhỏ hơn trọng lượng vật
  C - 
Lượng nâng vật bằng trọng lượng vật
  D - 
Lực nâng vật ít nhất bằng trọng lượng vật
6-
Chọn câu đúng. Ở hình vẽ, khi khiêng vật:

  A - 
Người A phải dùng lực lớn hơn người B
  B - 
Người A chỉ dùng lực nhỏ hơn người B
  C - 
Người A phải dùng lực bằng hơn người B
  D - 
Người A chỉ dùng lực ít nhất bằng người B
7-
Để nâng được vật có khối lượng 15kg lên bằng đòn bẩy thì phải tác dụng vào điểm A một lực F là: (biết AO > OB)

  A - 
F > 150N
  B - 
F < 150N
  C - 
F = 150N
  D - 
F = 300N
8-
Xem hình vẽ. Muốn dùng một lực nhỏ hơn trọng lượng vật để nâng vật lên, vật phải đặt vào đòn bẩy ở:

  A - 
Điểm B
  B - 
Điểm A
  C - 
Điểm O
  D - 
Điểm A hoặc B đều được
9-
Chọn đáp án đúng. Để nâng vật khối lượng m lên thì ta có thể tác dụng một lực F2 vào vị trí O2 hoặc F3 vào vị trí O3. Biết rằng O1O2 = O1O3 = O2O. Khi so sánh độ lớn F2 và F3 có 4 ý kiến sau:

  A - 
F2 = F3 = 10m
  B - 
F2 = F3 = 2 x 10m
  C - 
F2 > F3
  D - 
F2 < F3
10-
Chọn đáp án đúng và đầy đủ nhất. Đòn bẩy đã được vận dụng trong:
  A - 
Kim đồng hồ
  B - 
Cân đòn
  C - 
Dùng xẻng xúc đất
  D - 
Cả 2 và 3 đều đúng
 
[Người đăng: Minh Lam]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 20
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters