WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 6   ||  Toán    Lịch Sử    Vật Lý    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:39:23 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Xem hình vẽ, sử dụng hệ thống ròng rọc ở trường hợp số mấy làm cho lực kéo vật lên lớn nhất? Biết trọng lượng các vật bằng nhau.

  A - 
Trường hợp 1
  B - 
Trường hợp 2
  C - 
Trường hợp 3
  D - 
Cả ba trường hợp đều bằng nhau
2-
Trong các hình vẽ, các ròng rọc cố định là:

  A - 
Ròng rọc 1, 2 và 4
  B - 
Ròng rọc 1, 2, 3 và 4
  C - 
Ròng rọc 3 và 4
  D - 
Ròng rọc 2 và 3
3-
Số ròng rọc động và số ròng rọc cố định ở hình vẽ là:

  A - 
4 và 1
  B - 
2 và 3
  C - 
1 và 4
  D - 
3 và 2
4-
Trong hình vẽ, khối lượng của ròng rọc không đáng kể, mối quan hệ giữa lực kéo F và trọng lượng P của vật là:

  A - 
F = P
  B - 
F < P
  C - 
F > P
  D - 
Tùy phương của lực F
5-
Chọn nhận xét đúng nhất. Tác dụng của hệ thống ròng rọc ở hình vẽ là:

  A - 
Làm tăng cường độ và đổi hướng của lực kéo
  B - 
Làm đổi hướng của lực kéo
  C - 
Làm giảm cường độ và đổi hướng của lực kéo
  D - 
Làm giảm cường độ của lực kéo
6-
Máy cơ đơn giản nào sau đây không thể làm thay đổi đồng thời cả độ lớn và hướng của lực?
  A - 
Ròng rọc cố định
  B - 
Ròng rọc động
  C - 
Mặt phẳng nghiêng
  D - 
Đòn bẩy
7-
Chọn câu trả lời đúng. Tác dụng của ròng rọc động là:
  A - 
Làm tăng lực kéo
  B - 
Làm lực kéo vật nhỏ hơn trọng lượng của vật
  C - 
Làm thay đổi hướng của lực kéo so với khi kéo trực tiếp
  D - 
Cả 1 và 3 đều đúng
8-
Kéo sợi dây của hai ròng rọc kép như hình vẽ bằng một lực F. Để đưa vật có trọng lượng P lên cao thì trường hợp nào sau đây là có lợi nhất?

  A - 
F = P
  B - 
F < P
  C - 
F > P
  D - 
F = 2P
9-
Chọn kết quả đúng. Vật có khối lượng m = 5kg được kéo từ từ đi lên. Lực F có giá trị là:

  A - 
5N
  B - 
50N
  C - 
> 50N
  D - 
< 50N
10-
Để đưa một thùng nước từ dưới giếng lên có thể dùng hai cách như hình vẽ. Biết F1, F2 là hai lực kéo nhỏ nhất cho từng trường hợp. Sự so sánh nào sau đây là đúng?

  A - 
F1 < F2
  B - 
F1 = F2
  C - 
F1 > F2
  D - 
Các kết luận B, C đều đúng
 
[Người đăng: Minh Lam]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 20
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Nhiệt Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 06 - Bài 27
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters