WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:34:27 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SQRT(A2) thì nhận được kết quả:
  A - 
0
  B - 
5
  C - 
#VALUE!
  D - 
#NAME!
2-
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả:
  A - 
#VALUE!
  B - 
Tin hoc
  C - 
2008
  D - 
Tin hoc2008
3-
Khi đang làm việc với Excel, tổ hợp phím nào cho phép ngay lập tức đưa con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính?
  A - 
Shift + Home
  B - 
Alt + Home
  C - 
Ctrl + Home
  D - 
Shift + Ctrl + Home
4-
Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, trước hết ta phải gõ:
  A - 
Dấu chấm hỏi (?)
  B - 
Dấu bằng (=)
  C - 
Dấu hai chấm (:)
  D - 
Dấu đô la ($)
5-
Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có nghĩa là gì?
  A - 
Chương trình bảng tính bị nhiễm virus
  B - 
Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi
  C - 
Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số
  D - 
Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số
6-
Trong khi làm việc với Excel, muốn lưu bảng tính hiện thời vào đĩa, ta thực hiện:
  A - 
Window - Save
  B - 
Edit - Save
  C - 
Tools - Save
  D - 
File - Save
7-
Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì:
  A - 
Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
  B - 
Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
  C - 
Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
  D - 
Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
8-
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:
  A - 
0
  B - 
5
  C - 
#VALUE!
  D - 
#DIV/0!
9-
Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối?
  A - 
B$1:D$10
  B - 
$B1:$D10
  C - 
B$1$:D$10$
  D - 
$B$1:$D$10
10-
Trong bảng tính Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào?
  A - 
#
  B - 
<>
  C - 
><
  D - 
&
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 28
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 11
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 22
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 21
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 17
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 30
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 23
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 26
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 18
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 20
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 28
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 44
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters