WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:56:20 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi TINHOC ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:
  A - 
#VALUE!
  B - 
Tinhoc
  C - 
TINHOC
  D - 
6
2-
Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là:
  A - 
Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng
  B - 
Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức
  C - 
Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng
  D - 
Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng
3-
Trong bảng tính Excel, khi chiều dài dữ liệu kiểu số lớn hơn chiều rộng của ô thì sẽ hiện thị trong ô các kí tự:
  A - 
&
  B - 
#
  C - 
$
  D - 
*
4-
Trong bảng tính Excel, muốn xóa hẳn một hàng ra khỏi trang tính, ta đánh dấu khối chọn hàng này và thực hiện:
  A - 
Table - Delete Rows
  B - 
Nhấn phím Delete
  C - 
Edit - Delete
  D - 
Tools - Delete
5-
Trong Excel, khi viết sai tên hàm trong tính toán, chương trình thông báo lỗi?
  A - 
#NAME!
  B - 
#VALUE!
  C - 
#N/A!
  D - 
#DIV/0!
6-
Trong bảng tính Excel, muốn sắp xếp danh sách dữ liệu theo thứ tự tằng (giảm), ta thực hiện:
  A - 
Tools - Sort
  B - 
File - Sort
  C - 
Data - Sort
  D - 
Format - Sort
7-
Trong bảng tính Excel, khối ô là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành hình chữ nhật, Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng?
  A - 
B1...H15
  B - 
B1:H15
  C - 
B1-H15
  D - 
B1..H15
8-
Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 2008. Tại ô B2 gõ công thức =LEN(A2) thì nhận được kết quả?
  A - 
#Value
  B - 
0
  C - 
4
  D - 
2008
9-
Trong bảng tính Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông tin nào sau đây cho biểu đồ?
  A - 
Tiêu đề
  B - 
Có đường lưới hay không
  C - 
Chú giải cho các trục
  D - 
Cả 3 câu đều đúng
10-
Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ; Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả:
  A - 
#NAME!
  B - 
#VALUE!
  C - 
Giá trị kiểu chuỗi 2008
  D - 
Giá trị kiểu số 2008
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 28
Đề Xuất
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 19
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 26
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 18
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 11
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 18
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 44
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 28
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 28
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 42
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 14
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 22
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 11
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters