WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 06
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 14:27:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?
=Sum(4,6,-2,9,s)
  A - 
5
  B - 
17
  C - 
#Name?
  D - 
#Value!
2-
Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?
=AVERAGE(4,6,7,8)
  A - 
6.25
  B - 
25
  C - 
8
  D - 
4
3-
Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?
=Max(2,3,7,9,e)
  A - 
2
  B - 
9
  C - 
#Name?
  D - 
#Value!
4-
Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?
=Min(2,3,7,-9,e)
  A - 
7
  B - 
9
  C - 
#Name?
  D - 
#Value!
5-
Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu?
=Sum(A1:A5)
  A - 
15
  B - 
9
  C - 
0
  D - 
#Value!
6-
Hàm AND có thể nhận mấy giá trị?
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
Tất cả các phương án trên đều sai
7-
Hàm OR có thể nhận mấy giá trị?
  A - 
2
  B - 
3
  C - 
4
  D - 
Tất cả các phương án trên đều sai
8-
Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?
=AND(5>4, 6<9, 2<1)
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
#Name?
  D - 
# Value!
9-
Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?
=OR(5>4, 6<9, 2<1)
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
#Name?
  D - 
# Value!
10-
Biểu thức sau cho giá trị là bao nhiêu?
=AND(5>4, 6<9, OR(2<1,3>2))
  A - 
True
  B - 
False
  C - 
#Name?
  D - 
# Value!
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 06
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 32
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 23
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 01
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 01
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 12
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 07
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 28
Đề Xuất
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 05
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 40
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 02
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 26
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Word 2007 - Bài 09
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 08
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 47
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 15
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 22
Trắc nghiệm Microsoft Excel - Bài 03
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 10
Trắc nghiệm Microsoft Word - Bài 04
Trắc nghiệm Microsoft Access - Bài 05
Trắc nghiệm PowerPoint - Bài 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters