WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:58:11 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu trả lời đúng:
  A - 
Hình thang có hai góc kề một đáy bằng nhau là hình thang cân
  B - 
Hình thang có hai đường chéo bằng nhau là hình thang cân
  C - 
Hình thang có một góc vuông là hình thang vuông
  D - 
Hình thang có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.
2-
Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thang ABCD ( đáy AB, CD) thì …
  A - 
AC = BD
  B - 
AD = BC
  C - 
=
  D - 
AB = CD
3-
Chọn câu trả lời đúng. Cho hình thang ABCD ( AB // CD) có thì:
  A - 
Tứ giác ABCD là hình thang vuông
  B - 
Tứ giác ABCD là hình thang cân
  C - 
Cả A, B đều sai
  D - 
Cả A, B đều đúng
4-
Chọn câu trả lời sai:
  A - 
Đường trung bình của tam giác thì song song với cạnh thứ ba
  B - 
Đường thẳng đi qua trung điểm một cạnh của tam giác và song song với cạnh thứ hai thì đi qua trung điểm cạnh thứ ba
  C - 
Đường trung bình của tam giác thì bằng cạnh thứ ba
  D - 
Đường trung bình của tam giác là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh của tam giác
5-
Chọn kết quả đúng. Cho hình vẽ:

  A - 
x = 2cm
  B - 
x = 4cm
  C - 
x = 6cm
  D - 
x = 8cm
6-
Chọn câu trả lời đúng. Cho tam giác ABC. Các đường trung tuyến BD, CE cắt nhau tại G. Gọi F, H lần lượt là trung điểm của các đoạn thẳng GB, GC. Ta chứng mình được:
  A - 
ED = 2FH
  B - 
ED = ½ FH
  C - 
ED = FH
  D - 
ED > FH
7-
Chọn câu trả lời sai:
  A - 
Đường trung bình của hình thang thì bằng nửa hiệu hai đáy
  B - 
Đường trung bình của hình thang thì bằng nửa tổng hai đáy
  C - 
Đường trung bình của hình thang thì song song với hai đáy
  D - 
Đường trung bình của hình thang là đoạn thẳng nối trung điểm hai cạnh bên của hình thang
8-
Chọn câu trả lời đúng:
  A - 
Tứ giác có hai cạnh đối song song là hình bình hành
  B - 
Tứ giác có hai canh đối bằng nhau là hình bình hành
  C - 
Tứ giác có hai góc đối bằng nhau là hình bình hành
  D - 
Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành
9-
Chọn câu trả lời sai
  A - 
Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành
  B - 
Hình thang có hai cạnh bên song song là hình bình hành
  C - 
Hình thang có hai đường cheo bằng nhau là hình bình hành
  D - 
Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành
10-
Chọn câu trả lời đúng nhất
  A - 
Tứ giác có hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành
  B - 
Tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành
  C - 
Cả A và B đều sai
  D - 
Cả A và B đều đúng
 
[Người đăng: Minh Lam]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 19
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 03
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 19
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 03
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 04
Phân thức đại số - Bài 02
Phân Thức Đại Số - Bài 13
Bất phương trình bậc nhất - Bài 03
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 02
Tứ Giác - Bài 08
Hình Học Lớp 8 - Bài 21
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 16
Hình thang - Đề 01
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 04
Tứ Giác - Bài 05
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 21
Hình Học Lớp 8 - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters