WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hình Học Lớp 8 - Bài 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:22:50 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hình chữ nhật có đường chéo tạo với 1 cạnh góc vuông một góc 300. Đường chéo của hình chữ nhật đó dài 4cm. Tích hai cạnh của hình chữ nhật đó là:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
2-
Tứ giác ABCD có 2 đường chéo vuông góc với nhau tại O. Chu vi tứ giác là 18cm. Tổng các khoảng cách từ O đến trung điểm các cạnh của tứ giác là:
  A - 
6cm
  B - 
9cm
  C - 
12cm
  D - 
18cm
3-
Có thể tồn tại điểm M trong hình chữ nhật ABCD thỏa:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
Cả 3 đáp án trên đều sai
4-
Khẳng định nào sau đây sai?
  A - 
Hình thang cân có 2 đáy bằng nhau và bằng cạnh bên là hình thoi. (1)
  B - 
Hình thang có 2 cạnh bên song song và 2 đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi. (2)
  C - 
Tứ giác có 2 đường chéo vuông góc nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình thoi. (3)
  D - 
(1) và (2) sai.
5-
Khẳng định nào sau đây đúng?
  A - 
Hình thoi có 2 trục đối xứng là 2 đường thẳng đi qua trung điểm các cạnh đối.
  B - 
Nếu một tứ giác có 2 trục đối xứng là 2 đường chéo của nó thì tứ giác đó là hình thoi.
  C - 
Cả 2 đáp án trên đều đúng.
  D - 
Cả 2 đáp án trên đều sai.
6-
Các đỉnh của hình thoi là trung điểm các cạnh của hình:
I. Tứ giác có hai đường chéo vuông góc.
II. Hình thang cân.
III. Hình bình hành.
IV. Hình chữ nhật.
V. Hình thoi.
Tìm khẳng định đúng?
  A - 
I, III, IV
  B - 
II, III, V
  C - 
II, IV
  D - 
I, II, III, IV, V
7-
Chu vi của hình thoi là 16cm, tổng các bình phương 2 đường chéo của hình thoi là:
  A - 
64
  B - 
32
  C - 
16
  D - 
128
8-
Hai đường chéo của hình thoi có độ dài , . Tổng hai góc lớn của hình thoi là:
  A - 
1200
  B - 
3000
  C - 
1800
  D - 
Một kết quả khác
9-
Cho hình thoi ABCD có . Dựng đường cao AH, AK. Chu vi . Chu vi ABCD bằng?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Cho hình thoi ABCD. Gọi M, N, P, Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Chi vi ABCD = 20cm, chu vi MNPQ = 0,12m. Tính AC.BD?
  A - 
44
  B - 
22
  C - 
40
  D - 
48
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 09
Tam giác đồng dạng - Bài 10
Phân thức đại số - Bài 06
Hình Học Lớp 8 - Bài 14
Tam giác đồng dạng - Bài 03
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 25
Bất phương trình bậc nhất - Bài 05
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 07
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 16
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 03
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 32
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 35
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 20
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 19
Hình Học Lớp 8 - Bài 25
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 33
Phân Thức Đại Số - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters