WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:27:38 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn phát biểu đúng?
  A - 
Hình bình hành có hai cạnh kề bằng nhau là hình chữ nhật.
  B - 
Hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau là hình vuông.
  C - 
Hình bình hành có một góc vuông là hình vuông.
  D - 
Hình chữ nhật có hai cạnh bằng nhau là hình vuông.
2-
Cho ΔABC cân tại A. Trên cạnh AB, AC lấy M và N sao cho BM = CN. BCMN là hình gì?
  A - 
Hình thoi
  B - 
Hình bình hành
  C - 
Hình thang
  D - 
Hình thang cân
3-
Cho ΔABC cân tại A (A ≠ 900), đường cao AH. Gọi E, F là trung điểm của AB, AC. AEHF là hình gì?
  A - 
Hình thang cân
  B - 
Hình bình hành
  C - 
Hình thoi
  D - 
Hình chữ nhật
4-
Cho hình bình hành ABCD, phân giác góc C, A cắt AB, CD tại E, F. BEDF là hình gì?
  A - 
Hình thang
  B - 
Hình bình hành
  C - 
Hình chữ nhật
  D - 
Hình vuông
5-
Cho hình thoi ABCD tâm O. Từ O dựng OM, ON, OP, OQ vuông góc với AB, BC, CD, DA. MNPQ là hình gì?
  A - 
Hình thoi
  B - 
Hình vuông
  C - 
Hình chữ nhật
  D - 
Hình vuông
6-
Cho hình bình hành ABCD có . Gọi H, K lần lượt là hình chiếu cuả C, A lên AB, CD. AHCK là hình gì?
  A - 
Hình thoi
  B - 
Hình bình hành
  C - 
Hình chữ nhật
  D - 
Hình vuông
7-
Cho hình thoi ABCD có góc A = 600. Đường thẳng MN cắt AB, BC tại M, N sao cho MB + NB = AB. ΔOMN là tam giác gì?
  A - 
đều
  B - 
cân
  C - 
vuông
  D - 
không xác định được, tùy thuộc vào vị trí M, N
8-
Cho ΔABC có trực tâm H. Dựng đường thẳng qua B, C lần lượt vuông góc với AC, AB cắt nhau tại K. Điều kiện gì của ΔABC để BHCK là hình bình hành?
  A - 
ΔABC đều
  B - 
ΔABC cân tại A
  C - 
ΔABC vuông cân tại A
  D - 
Không cần điều kiện gì
9-
Cho ΔABC có trực tâm H. Dựng đường thẳng qua B, C lần lượt vuông góc với AC, AB cắt nhau tại K. Điều kiện gì của ΔABC để BHCK là hình chữ nhật?
  A - 
ΔABC vuông tại A
  B - 
ΔABC cân tại A
  C - 
ΔABC đều
  D - 
Không cần điều kiện gì
10-
Cho ΔABC có trực tâm H. Dựng đường thẳng qua B, C lần lượt vuông góc với AC, AB cắt nhau tại K. Điều kiện gì của ΔABC để BHCK là hình thoi?
  A - 
  B - 
hoặc
  C - 
  D - 
Điều kiện khác
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 14
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 35
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 28
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Hình Học Lớp 8 - Bài 15
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 08
Hình thang - Đề 01
Bất phương trình bậc nhất - Bài 02
Tam giác đồng dạng - Bài 07
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 10
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 16
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 15
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Hình Học Lớp 8 - Bài 17
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 33
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters