WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:55:49 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Tứ giác ABCD có = 57o, = 110o, = 75o. Số đo góc ngoài tại đỉnh B là:
  A - 
48o
  B - 
55o
  C - 
62o
  D - 
118o
2-
Cho tứ giác ABCD có = 50o, = 70o. Gọi E là giao điểm của các phân giác trong của góc A và của góc B. Số đo của góc là:
  A - 
40o
  B - 
50o
  C - 
60o
  D - 
70o
3-
Số đo các góc của tứ giác ABCD theo tỉ lệ là A : B : C : D = 4 : 3 : 2 : 1. Số đo các góc theo thứ tự đó là:
  A - 
120o; 90o; 60o; 30o
  B - 
140o; 105o; 72o; 36o
  C - 
144o; 108o; 72o; 36o
  D - 
Cả A, B, C đều sai
4-
Chọn câu trả lời đúng. Một tứ giác có nhiều nhất bao nhiêu góc tù?
  A - 
4 góc tù
  B - 
3 góc tù
  C - 
2 góc tù
  D - 
1 góc tù
5-
Chọn câu trả lời đúng. Cho tứ giác ABCD có = , = 150o, = 30o thì:
  A - 
AB AC
  B - 
AD AC
  C - 
AD // BC
  D - 
AB // CD
6-
Chọn câu trả lời đúng. Tính số đo x ở hình vẽ bên:

  A - 
x = 60o
  B - 
x = 80o
  C - 
x = 70o
  D - 
x = 90o
7-
Chọn câu trả lời đúng. Một tứ giác có nhiều nhất:
  A - 
4 góc nhọn
  B - 
3 góc nhọn
  C - 
2 góc nhọn
  D - 
1 góc nhọn
8-
Chọn câu trả lời đúng. Cho tứ giác ABCD có = 120o, = 80o, = 110o thì:
  A - 
= 80o
  B - 
= 70o
  C - 
= 60o
  D - 
= 50o
9-
Chọn câu trả lời đúng. Cho tứ giác ABCD có AB // CD, = 100o, = 130o. Góc bằng:
  A - 
80o
  B - 
50o
  C - 
100o
  D - 
130o
10-
Có bao nhiêu tứ giác nhận bốn trong sáu điểm: A, B, C, D, E, O làm đỉnh?

  A - 
4
  B - 
5
  C - 
6
  D - 
Một kết quả khác
 
[Người đăng: Minh Lam]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Tam giác đồng dạng - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Tứ Giác - Bài 09
Hình Học Lớp 8 - Bài 04
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 12
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 03
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 30
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 14
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 06
Hình thang - Đề 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 33
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 13
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 13
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 08
Tam giác đồng dạng - Bài 01
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 18
Hình Học Lớp 8 - Bài 03
Hình Học Lớp 8 - Bài 25
Hình Học Lớp 8 - Bài 07
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters