WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:58:41 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chu vi của một hình chữ nhật bằng 12cm. Tổng các khoảng cách từ một điểm bất kì trong hình chữ nhật đến các cạnh của nó là:
  A - 
6cm
  B - 
8cm
  C - 
10cm
  D - 
12cm
2-
Chọn câu trả lời đúng. Tập hợp các điểm cách điểm A cố định một khoảng 4cm là:
  A - 
Đường trung trực của đoạn thẳng AB
  B - 
Hai đường thẳng song song với a và cách a một khoảng 4cm
  C - 
Đường tròng tâm A bán kính 4cm
  D - 
Tia phân giác của góc xOy
3-
Chọn câu trả lời đúng. Tập hợp các điểm cách đều đường thẳng m cố định một khoảng bằng 2cm là:
  A - 
Tia phân giác của góc mOn
  B - 
Hai đường thẳng song song với m và cách m một khoảng bằng 2cm
  C - 
Đường tròn tâm O bán kính 2cm
  D - 
Đường trung trực của đoạn thẳng MN
4-
Chọn câu trả lời đúng. Tập hợp các điểm nằm trong góc xOy và cách đều hai cạnh của góc đó, là:
  A - 
Tia phân giác của góc xOy
  B - 
Đường tròn tâm M bán kính 2cm
  C - 
Hai đường thẳng song song với Ox và cách Ox một khoảng 2cm
  D - 
Đường trung trực của đoạn thẳng AB
5-
Chọn câu trả lời đúng:
  A - 
Tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng bằng h không đổi là ba đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h
  B - 
Tập hợp các điểm cách một đường thẳng một khoảng bằng h không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h
  C - 
Tập hợp các điểm cách một đường thẳng cố định một khoảng bằng h không đổi là hai đường thẳng song song với đường thẳng đó và cách đường thẳng đó một khoảng bằng h
  D - 
Cả ba câu trên đều đúng
6-
Chọn câu trả lời sai.

  A - 
Nếu các đường thẳng a, b, c, d song song và cách đều thì MN = NP = PQ
  B - 
Nếu các đường thẳng a, b, c, d song song và cách đều thì EF = FG = GH
  C - 
Nếu EF = FG = GH thì các đường thẳng a, b, c, d song song cách đều
  D - 
Nếu các đường thẳng a, b, c, d song song thì EF = FG = GH
7-
Chọn câu trả lời đúng.
  A - 
Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến một điểm trên đường thẳng kia
  B - 
Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song là khoảng cách từ một điểm tùy ý trên đường thẳng này đến đường thẳng kia
  C - 
Cả 1 và 2 đều sai
  D - 
Cả 1 và 2 đều đúng
8-
Chọn câu trả lời đúng. Cho góc vuông xOy, điểm M thuộc tia Ox sao cho OM = 4cm. Lấy N là một điểm bất kỳ thuộc tia Oy. Gọi I là trung điểm của MN. Khi N di chuyển trên tia Oy thì điểm I di chuyển trên:
  A - 
Tia Km song song với Ox và cách Ox một khoảng bằng 2cm ( K Oy)
  B - 
Tia Km song song với Oy và cách Oy một khoảng bằng 2cm ( K là trung điểm OM) và Km nằm trong góc xOy
  C - 
Tia phân giác của góc xOy
  D - 
Đường tròn tâm O bán kính 2cm
9-
Chọn câu trả lời đúng.
  A - 
Nếu các đường thẳng song song cách đều một đường thẳng thì chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng liên tiếp bằng nhau
  B - 
Nếu các đường thẳng song song cắt một đường thẳng và chúng chắn trên đường thẳng đó các đoạn thẳng bằng nhau thì chúng song song cách đều
  C - 
Cả A và B đều sai
  D - 
Cả A và B đều đúng
10-
Chọn câu trả lời đúng. Tập hợp các điểm cách đều hai đầu của một đoạn thẳng EF cố định là:
  A - 
Đường tròn tâm E bán kính EF
  B - 
Tia phân giác của góc EOF
  C - 
Hai đường thẳng song song với m và cách m một khoảng EF
  D - 
Đường trung trực của đoạn thẳng EF
 
[Người đăng: Minh Lam]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 02
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 09
Tứ Giác - Bài 12
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 06
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Phân Thức Đại Số - Bài 11
Phân Thức Đại Số - Bài 17
Hình Học Lớp 8 - Bài 17
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 07
Hình Học Lớp 8 - Bài 09
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 12
Hình Học Lớp 8 - Bài 23
Phân Thức Đại Số - Bài 14
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 09
Tam giác đồng dạng - Bài 04
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 11
Tam giác đồng dạng - Bài 12
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters