WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:57:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho tam giác ABC vuông tại A. Lấy M là điểm bất kỳ thuộc cạnh BC. Gọi MD là đường vuông góc kẻ từ M đến AB, ME là đường vuông góc kẻ từ M đến AC, I là trung điểm của DE. Khi M di chuyển trên cạnh BC thì điểm I di chuyển trên đường thẳng nào? Kết quả nào sau đây là đúng:
  A - 
I di chuyển trên đoạn thẳng KH với K, H lần lượt là trung điểm của AB, AC
  B - 
I di chuyển trên đường thẳng a song song BC cách BC một khoảng
  C - 
I di chuyển trên đường thẳng d đi qua trung điểm của AB và AC
  D - 
Cả A, B, C đều sai
2-
Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kỳ, lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE. Qua C và D kẻ các đường thẳng song song với EB cắt AB tại M và N. Kết quả nào sau đây là đúng:
  A - 
AM = MB = BN
  B - 
AM = MN = NB
  C - 
AN = NM = MB
  D - 
Cả A, B, C đều sai
3-
Cho tam giác ABC, điểm M di chuyển trên cạnh BC. Gọi I là trung điểm của AM. Điểm I di chuyển trên đường nào? Kết quả nào sau đây là đúng:
  A - 
I di chuyển trên đường thẳng a song song BC
  B - 
I di chuyển trên đường thẳng d song song BC cách BC một khoảng
  C - 
I di chuyển trên đoạn thẳng PQ với P, Q theo thứ tự là trung điểm của AB, AC
  D - 
Cả A, B, C đều sai
4-
Chọn câu trả lời đúng. Hai đường chéo của một hình thoi bằng 16cm và 12cm. Cạnh của hình thoi bằng:
  A - 
20 cm
  B - 
cm
  C - 
15 cm
  D - 
10 cm
5-
Chọn câu trả lời đúng. Hình thoi là tứ giác:
  A - 
Có hai cạnh đối bằng nhau
  B - 
Có các cạnh đối bằng nhau
  C - 
Có các cạnh liên tiếp bằng nhau
  D - 
Cả ba câu trên đều đúng
6-
Chọn câu trả lời đúng. Hai đường chéo của một hình thoi bằng 8cm và 6cm. Cạnh của hình thoi bằng:
  A - 
10cm
  B - 
5cm
  C - 
cm
  D - 
cm
7-
Chọn câu trả lời đúng. Cạnh của một hình thoi bằng 13cm, một đường chéo bằng 10cm, đường chéo kia bằng:
  A - 
cm
  B - 
24 cm
  C - 
cm
  D - 
12 cm
8-
Chọn câu trả lời đúng nhất.
  A - 
Giao điểm hai đường chéo của hình thoi là tâm đối xứng của hình thoi
  B - 
Hai đường chéo của hình thoi là hai trục đối xứng của hình thoi
  C - 
Cả A, B đều đúng
  D - 
Cả A, B đều sai
9-
Trong hình thoi ABCD, đường cao xuất phát từ đỉnh góc tù A chia đôi cạnh BC. Số đo các góc kề với mỗi cạnh hình thoi là:
  A - 
30o, 150o
  B - 
40o, 140o
  C - 
50o, 130o
  D - 
60o, 120o
10-
Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N là trung điểm của các cạnh AD, BC. Các đường thẳng BM, DN cắt đường chéo AC tại P, Q. Câu nào sau đây là sai?
  A - 
P là trọng tâm tam giác AMN
  B - 
Q là trọng tâm tam giác CMN
  C - 
AP = PQ = QC
  D - 
Tứ giác MQNP là hình thoi
 
[Người đăng: Minh Lam]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 29
Hình Học Lớp 8 - Bài 22
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 10
Bất Phương Trình Bậc Nhất - Bài 07
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 39
Phân Thức Đại Số - Bài 19
Tứ Giác - Bài 08
Phân thức đại số - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 06
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 10
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 04
Phân thức đại số - Bài 07
Hình Học Lớp 8 - Bài 19
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 17
Phân thức đại số - Bài 08
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters