WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:29:32 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình bình hành ABCD. Gọi M, N là trung điểm các cạnh AD, BC. Các đường thẳng BM, DN cắt đường chéo AC tại P, Q. Câu nào sau đây là đúng? Tứ giác MPNQ là hình thoi nếu góc bằng:
  A - 
45o
  B - 
90o
  C - 
60o
  D - 
75o
2-
Chọn câu trả lời đúng. Cho tứ giác ABCD, với M, N, P và Q lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD và DA. Ta có MNPQ là:

  A - 
Hình tứ giác
  B - 
Hình bình hành
  C - 
Hình chữ nhật
  D - 
Hình thoi
3-
Cho tam giác ABC có BC cố định, D thuộc cạnh BC. Kẻ DE // AB ( E thuộc AC) và DF // AC ( F thuộc AB). AEDF là hình thoi khi?

  A - 
Tam giác ABC cân ở A
  B - 
Tam giác ABC vuông ở A
  C - 
Tam giác ABC cân ở A và D là chân đường phân giác trong góc A
  D - 
Tam giác ABC vuông ở A và D là chân đường phân giác trong góc A
4-
Cho tứ giác ABCD có AC vuông góc BD tại O. Để ABCD là hình thoi cần phải có thêm:

  A - 
AB = BC
  B - 
AB // CD
  C - 
AC cắt BD trung điểm mỗi đường
  D - 
AC = BD
5-
Chọn câu trả lời sai
  A - 
Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình chữ nhật
  B - 
Hình bình hành có hai góc vuông là hình chữ nhật
  C - 
Hình bình hành có hai góc liên tiếp bằng nhau là hình thoi
  D - 
Hình bình hành có một đường chéo là phân giác của một góc là hình thoi
6-
Chọn câu trả lời đúng.
  A - 
Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi
  B - 
Hình bình hành có hai đường chéo bằng nhau là hình thoi
  C - 
Hình thang cân có một góc vuông là hình thoi
  D - 
Hình bình hành có một góc vuông là hình thoi
7-
Chọn câu trả lời đúng. Hình thoi là tứ giác:
  A - 
Có hai đường chéo bằng nhau
  B - 
Có hai đường chéo vuông góc
  C - 
Có hai đường chéo bằng nhau và vuông góc
  D - 
Có hai đường chéo vuông góc và cắt nhau tại trung điểm mỗi đường
8-
Chọn cách phát biểu đúng:
  A - 
Hình thoi có hai đường chéo vuông góc với nhau và bằng nhau
  B - 
Tứ giác có hai đường chéo vuông góc với nhau là hình thoi
  C - 
Hình bình hành có đường chéo là phân giác của cặp góc đối là hình thoi
  D - 
Tứ giác có các cạnh đối bằng nhau là hình thoi
9-
Tứ giác chỉ có một tâm đối xứng là:
  A - 
Hình bình hành
  B - 
Hình thoi
  C - 
Hình chữ nhật
  D - 
Cả ba câu trên
10-
Cho tam giác AMB vuông góc ở M (hình vẽ); I là trung điểm của AB, MH là đường cao. Tìm một câu sai trong các câu sau:

  A - 
Nếu N là điểm đối xứng của M qua I thì AMBN là hình chữ nhật
  B - 
Nếu P là điểm đối xứng của M qua H thì ANIP là hình thoi
  C - 
MI = IA = IB
  D - 
ABNP là hình thang
 
[Người đăng: Minh Lam]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 13
Tam giác đồng dạng - Bài 04
Tứ Giác - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 09
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 24
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 08
Tứ Giác - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 23
Hình Học Lớp 8 - Bài 02
Phân Thức Đại Số - Bài 17
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 02
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 10
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 03
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Hình Học Lớp 8 - Bài 13
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Bất Phương Trình Bậc Nhất - Bài 06
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters