WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:29:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho hình chữ nhật ABCD, điểm E đối xứng với B qua A; điểm F đối xứng với B qua C. Ta kết luận được E, D, F thẳng hàng vì:

  A - 
∆ADE = ∆CED
  B - 
(đồng vị)
  C - 
Chứng minh được EACD và ACFD là hình bình hành. Suy ra D, E, F thẳng hàng
  D - 
Cả ba câu trên đều sai
2-
Cho tam giác ABC với ba trung tuyến AM, BN, CP đồng quy tại G. E và F lần lượt là trung điểm của GP và GC. Dễ thấy được NFEP là hình bình hành. Để NFEP là hình chữ nhật thì:

  A - 
∆ABC vuông ở A
  B - 
∆ABC cân ở A
  C - 
∆ABC vuông cân ở A
  D - 
∆ABC đều
3-
Cho tam giac1 ABC. D, E, F là các trung điểm của cạnh AB, BC, CA. M, N, P và Q lần lượt là các trung điểm của AD, AE, EF, FD. Dễ dàng chứng minh được MNPQ là hình bình hành. Nếu tam giác ABC vuông ở A thì MNPQ là hình gì?

  A - 
MNPQ là hình thang cân
  B - 
MNPQ là hình thoi
  C - 
MNPQ là hình vuông
  D - 
MNPQ là hình chữ nhật
4-
Bốn điểm đối xứng với tâm của hình vuông qua bốn đỉnh của hình vuông ấy tạo thành bốn đỉnh của:

  A - 
Hình chữ nhật
  B - 
Hình thoi
  C - 
Hình vuông
  D - 
Hình thang cân
5-
C đối xứng A qua I và B đối xứng D qua I thì:

  A - 
A, B, C, D là bốn đỉnh của hình bình hành
  B - 
A, B, C, D là bốn đỉnh của hình thoi
  C - 
A, B, C, D là bốn đỉnh của hình thang
  D - 
A, B, C, D là bốn đỉnh của hình vuông
6-
Cho hình vẽ sau, M chạy trên cạnh BC và hình chữ nhật AEMF là hình vuông khi AM là:

  A - 
Đường cao
  B - 
Đường phân giác
  C - 
Đường trung trực của BC
  D - 
Cả ba câu trên đều sai
7-
ABCD là hình vuông có M, N, P và Q là các trung điểm của AB, AC, CD và DA.

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
Bốn trung điểm của bốn cạnh của một hình vuông là:

  A - 
Hình bình hành
  B - 
Hình thoi
  C - 
Hình thang cân
  D - 
Hình vuông
9-
Cho tập hợp: A = {Các hình thang}
⇓⇔⇔⇔⇔⇔B = {Các hình bình hành}
⇓⇔⇔⇔⇔⇔N = {Các hình chữ nhật}
⇓⇔⇔⇔⇔⇔ T = {Các hình thoi}
⇓⇔⇔⇔⇔⇔V = {Các hình vuông}
Hãy chỉ ra kết quả sai?
  A - 
B ∩ V = T
  B - 
N ∩ T = V
  C - 
A ∩ B = B
  D - 
B ∩ N = N
10-
Cho tứ giác ABCD có hai đường chéo vuông góc với nhau tại M. Gọi E, F, G, H lần lượt là trung điểm của AB, BC, CD, DA. Chỉ ra câu nào sai trong các câu sau:

  A - 
EFGH là hình chữ nhật
  B - 
EFGH có S = ½ SABCD
  C - 
EFGH là hình vuông khi ABCD là hình vuông
  D - 
ME + MF + MG + MH = chu vi tứ giác ABCD
 
[Người đăng: Minh Lam]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Phân thức đại số - Bài 03
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 04
Hình Học Lớp 8 - Bài 21
Tứ Giác - Bài 06
Phân Thức Đại Số - Bài 19
Tứ Giác - Bài 09
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 07
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 17
Tam giác đồng dạng - Bài 06
Hình Học Lớp 8 - Bài 27
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 11
Phương trình bậc nhất một ẩn - Bài 04
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 07
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Tam giác đồng dạng - Bài 02
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Hình Thang - Đề 03
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 29
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters