WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:25:20 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một hình thang cân ABCD (AB//CD) có đường cao AH = 3cm và AC ⊥ BD. Diện tích ABCD bằng?
  A - 
8cm2
  B - 
9cm2
  C - 
10cm2
  D - 
12cm2
2-
ABCD là hình thang (AB//CD) có AC = 4cm, BD = 3cm, AB + CD = 5cm. Diện tích ABCD bằng?
  A - 
7cm2
  B - 
8cm2
  C - 
9cm2
  D - 
Một kết quả khác
3-
Hình thang ABCD (AB // CD) có AC cắt BD tại O. Biết SAOB = 16cm2, SCOD= 144cm2, ta có diện tích hình thang ABCD bằng:
  A - 
240cm2
  B - 
230cm2
  C - 
290cm2
  D - 
Một kết quả khác
4-
Cho hình thang ABCD (AB//CD) có O là giao điểm của 2 đường chéo AC và BD. Qua O vẽ đường thẳng song song với 2 đáy cắt 2 cạnh bên tại M và N. Ta có tỉ số bằng:
  A - 
0,8
  B - 
1
  C - 
1,2
  D - 
1,5
5-
Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 5cm, BC = 3cm. Vẽ hình bình hành ABMN có diện tích bằng diện tích hình chữ nhật ABCD. Có bao nhiêu hình ABMN như vậy?
  A - 
1
  B - 
2
  C - 
3
  D - 
Một kết quả khác
6-
ABCD là hình thang (AB // CD) biết AB = 7cm, CD = 11cm, BC = 8cm và . Diện tích hình thang ABCD bằng:
  A - 
36cm2
  B - 
32cm2
  C - 
40cm2
  D - 
42cm2
7-
Hình thang cân ABCD (AB//CD) có , đường trung bình MN = 9cm, AD = 8cm. Diện tích ABCD bằng:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
8-
ABCD là hình chữ nhật có AB = a, BC = b, MNPQ là hình bình hành có MN = a, NP = b. Ta có:
  A - 
SABCD = SMNPQ
  B - 
SABCD < SMNPQ
  C - 
SABCD > SMNPQ
  D - 
Một kết quả khác
9-
Một hình bình hành có độ dài hai cạnh là 6cm và 8cm. Một trong các đường cao có độ dài 5cm. Ta có độ dài của đường cao thứ 2 là:
  A - 
  B - 
  C - 
Cả 2 đáp án trên đều sai
  D - 
Cả 2 đáp án trên đều đúng
10-
Hình thang ABCD (AB//CD) có diện tích 36cm2, CD = 2AB. Gọi E là trung điểm cảu AD, F là giao điểm cảu BE và AC. Tính diện tích ΔABF:
  A - 
5cm2
  B - 
4cm2
  C - 
3cm2
  D - 
2cm2
 
[Người đăng: Phan Phúc Doãn - ST]
Xem Nhiều nhất
Hình Học Lớp 8 - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 38
Tứ Giác - Bài 09
Tứ Giác - Bài 01
Phương trình chứa ẩn trong dấu giá trị tuyệt đối - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 36
Hình Học Lớp 8 - Bài 11
Hình Học Lớp 8 - Bài 18
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 37
Hình Học Lớp 8 - Bài 20
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 05
Trắc Nghiệm Đại Số - Lớp 8 - Bài 01
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 11
Hình lăng trụ đứng - Hình chóp đều - Bài 10
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 08
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 16
Đề Xuất
Hình Học Lớp 8 - Bài 22
Hình Lăng Trụ Đứng - Hình Chóp Đều - Bài 15
Phép nhân và phép chia các đa thức - Bài 02
Phân thức đại số - Bài 07
Phân Thức Đại Số - Bài 17
Hình Học Lớp 8 - Bài 04
Tam giác đồng dạng - Bài 05
Hình Học Lớp 8 - Bài 26
Bất phương trình bậc nhất - Bài 01
Phân Thức Đại Số - Bài 14
Tam Giác Đồng Dạng - Bài 18
Tam giác đồng dạng - Bài 09
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 05
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 40
Tam giác đồng dạng - Bài 12
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 16
Trắc Nghiệm Hình Học - Lớp 08 - Bài 41
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters