WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 10   ||  Toán    Vật Lý    Hóa Học    Sinh học    Tiếng Anh    Địa Lý    Lịch Sử    Giáo Dục Công Dân  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 21
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 15:39:03 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kì, nhiệt độ của hỗn hợp khí tăng từ 47oC đến 367oC, còn thể tích của khí giảm từ 1,8 lít đến 0,3 lít. Áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 100kPa. Coi hỗn hợp khí như chất khí thuần nhất, áp suất cuối thời kì nén là:
  A - 
1,5.106Pa
  B - 
1,2.106Pa
  C - 
1,8.106Pa
  D - 
2,4.106Pa
2-
Đồ thị mô tả một chu trình khép kín cho như hình bên. Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ khác thì đáp án nào mô tả tương đương:

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
3-
Phương trình nào sau đây áp dụng cho cả ba đẳng quá trình: đẳng áp, đẳng nhiệt, đẳng tích của một khối khí lí tưởng xác định:
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
4-
Tích của áp suất p và thể tích V của một khối lượng khí lí tưởng xác định thì:
  A - 
Không phụ thuộc vào nhiệt độ
  B - 
Tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối
  C - 
Tỉ lệ thuận với nhiệt độ Xenxiut
  D - 
Tỉ lệ nghịch với nhiệt độ tuyệt đối
5-
Khi làm lạnh đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây là tăng?
  A - 
Khối lượng riêng của khí
  B - 
Mật độ phân tử
  C - 
pV
  D - 
6-
Khi làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng xác định, đại lượng nào sau đây không đổi?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
nT
7-
Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm đúng giữa ống ngang. Nhiệt độ trong các bình tương ứng là T1 và T2. Tăng gấp đôi nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình thì giọt Hg sẽ chuyển động như thế nào:

  A - 
Nằm yên không chuyển động
  B - 
Chuyển động sang phải
  C - 
Chuyển động sang trái
  D - 
Chưa đủ dữ kiện để nhận xét
8-
Hai bình cầu cùng dung tích chứa cùng một chất khí nối với nhau bằng một ống nằm ngang. Một giọt thủy ngân nằm đúng giữa ống ngang như hình vẽ. Nhiệt độ trong các bình tương ứng là T1 và T2. Tăng nhiệt độ tuyệt đối của khí trong mỗi bình thêm một lượng ΔT như nhau thì giọt Hg sẽ chuyển động như thế nào:

  A - 
Nằm yên không chuyển động
  B - 
Chuyển động sang phải
  C - 
Chuyển động sang trái
  D - 
Chưa đủ dữ kiện để nhận xét
9-
Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ bên. Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (p,V) thì đáp án nào mô tả tương đương:

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
10-
Một lượng khí lí tưởng xác định biến đổi theo chu trình như hình vẽ. Nếu chuyển đồ thị trên sang hệ trục tọa độ (V,T) thì đáp án nào mô tả tương đương:

  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 185
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 14
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 190
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 22
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 116
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 228
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 133
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 168
Nhiệt Học - Nhiệt Động Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 80
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 13
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 16
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 23
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 33
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 188
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 131
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 171
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 189
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 152
Vật Lý 10 - Tĩnh Học Vật Rắn - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 167
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 38
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 41
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 119
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 134
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 96
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 28
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 60
Vật Lý 10 - Động Lực Học Chất Điểm - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 217
Các Định Luật Bảo Toàn - Bài 14
Cơ Học Chất Lưu - Chất Khí - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 10 - Bài 95
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters