Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

Intermediate English - Test 37
Choose the word or phrase that best completes the blank in each sentence. Chọn từ hoặc nhóm từ thích hợp nhất cho chỗ trống trong mỗi câu.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:09:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Where do you ________ going for your holidays this year?
  A - 
intend
  B - 
expect
  C - 
pretend
  D - 
mean
2-
It isn't quite ________ that he will be present at the meeting.
  A - 
sure
  B - 
right
  C - 
exact
  D - 
certain
3-
I always ________ to the university by bus because it is much faster.
  A - 
have gone
  B - 
has gone
  C - 
went
  D - 
go
4-
You are not half ________ you think you are.
  A - 
as clever as
  B - 
as clever like
  C - 
the clever as
  D - 
as clever than
5-
I wish I ________ younger.
  A - 
had been
  B - 
would be
  C - 
were
  D - 
have been
6-
You ________ a six-month contract when you are offered a permanent position elsewhere. What will you do?
  A - 
have just started
  B - 
had started
  C - 
were starting
  D - 
started
7-
I'll see you in August when I ________ back.
  A - 
will come
  B - 
came
  C - 
will have come
  D - 
come
8-
As soon as you ________ that, I'd like you to go to bed.
  A - 
did
  B - 
will do
  C - 
will have done
  D - 
have done
9-
My husband lived at home before we were married, and so ________.
  A - 
did I
  B - 
had I
  C - 
I had
  D - 
I did
10-
Let's go out for dinner, ________?
  A - 
will we
  B - 
don't we
  C - 
shall we
  D - 
are we
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh - ST]
Xem Nhiều nhất
Intermediate Vocabulary Test 13
Intermediate English Language - Test 700
Intermediate Cloze Test 05
Intermediate Reading Comprehension Test 02
Intermediate Reading Comprehension Test 01
Intermediate English - Test 118
Intermediate English Language - Test 698
Intermediate English Language - Test 699
Intermediate Reading Comprehension Test 08
GRE Vocabulary - Test 03
Intermediate English Language - Test 695
Intermediate English Language - Test 692
Intermediate Grammar and Structure Test 5.1
Intermediate English Language - Test 696
Intermediate English Language - Test 697
Intermediate Cloze Test 07
Intermediate Vocabulary Test 19
Intermediate English Language - Test 694
Intermediate English Language - Test 691
Intermediate English Language - Test 693
Đề Xuất
Intermediate English Language - Test 165
Cloze Practice Test 39
Intermediate English Language - Test 610
Intermediate Vocabulary Test 30
Cloze Practice Test 27
Intermediate Vocabulary Test 07
Intermediate English Language - Test 621
Intermediate English Language - Test 643
English Idioms - Test 04
Intermediate Vocabulary Test 28
Intermediate English Language - Test 227
Intermediate English Language - Test 72
Intermediate English - Test 103
Intermediate English Language - Test 113
Intermediate English Language - Test 83
Intermediate English - Test 82
Intermediate English - Test 91
Intermediate English Language - Test 162
Intermediate Business English - Test 29
Intermediate English Language - Test 495
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters