WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 34
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:46:53 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Điều khiển nội tại:
  A - 
Các điều khiển này được chứa trong các tập tin. EXE của Visual Basic. Các điều khiển nội tại luôn chứa sẵn trong hộp công cụ, ta không thể gỡ bỏ hay thêm chúng vào hộp công cụ
  B - 
Tồn tại trong các tập tin độc lập có phần mở rộng là. OCX
  C - 
Cung cấp phần Automation lập trình với các đối tượng sinh ra từ những ứng dụng khác ngay trong ứng dụng của Visual Basic
  D - 
Tất cả đều sai
2-
Điều khiển ActiveX:
  A - 
Các điều khiển này được chứa trong các tập tin. EXE của Visual Basic. Các điều khiển nội tại luôn chứa sẵn trong hộp công cụ, ta không thể gỡ bỏ hay thêm chúng vào hộp công cụ
  B - 
Tồn tại trong các tập tin độc lập có phần mở rộng là. OCX
  C - 
Cung cấp phần Automation lập trình với các đối tượng sinh ra từ những ứng dụng khác ngay trong ứng dụng của Visual Basic
  D - 
Tất cả đều sai
3-
Điều khiển nào Hiển thị chuỗi ký tự không đổi trên biểu mẫu:
  A - 
Label
  B - 
TextBox
  C - 
CommandButton
  D - 
CheckBox
4-
Điều khiển nào Dùng trình bày văn bản, nhưng cũng cũng cho phép người sử dụng sửa đổi hay thêm mới văn bản:
  A - 
CommandButton
  B - 
CheckBox
  C - 
Label
  D - 
TextBox
5-
Điều khiển nào Hiển thị hình ảnh đồ hoạ trên biểu mẫu nhưng không thể làm nơi chứa:
  A - 
Line
  B - 
Shape
  C - 
Image
  D - 
PictureBox
6-
Điều khiển nào Hiển thị hình ảnh trên biểu mẫu và có thể dùng làm nơi chứa.
  A - 
Line
  B - 
Shape
  C - 
Image
  D - 
PictureBox
7-
Điều khiển nào Cho phép người sử dụng cuộn dọc qua một điều khiển chứa dữ liệu khác:
  A - 
HscrollBar
  B - 
VscrollBar
  C - 
OLE Container
  D - 
Tất cả đều sai
8-
Điều khiển nào Cho phép người dùng sử dụng cuộn ngang qua một điều khiển chứa dữ liệu khác:
  A - 
HscrollBar
  B - 
VscrollBar
  C - 
OLE Container
  D - 
Tất cả đều sai
9-
Điều khiển nào Cho phép người sử dụng chọn từ danh sách các phần tử.
  A - 
DriveListBox
  B - 
ComboBox
  C - 
FileListBox
  D - 
ListBox
10-
Điều khiển nào Cho phép người sử dụng chọn một thư mục:
  A - 
ListBox
  B - 
ComboBox
  C - 
DirListBox
  D - 
FileListBox
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm C++ - Bài 01
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 23
Trắc Nghiệm Java - Bài 50
Trắc nghiệm C++ - Bài 14
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 02
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 03
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 08
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 10
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 20
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 44
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 23
Trắc Nghiệm Java - Bài 18
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 26
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 47
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 12
Trắc nghiệm XML - Bài 26
Trắc nghiệm XML - Bài 19
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 15
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 51
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 87
Trắc nghiệm XML - Bài 01
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web - Bài 19
Trắc Nghiệm C# - Bài 33
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 40
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 26
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 13
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web - Bài 18
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters