Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:35:18 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho a=3, b=2 và c là 3 biến nguyên. Biểu thức nào sau viết sai cú pháp trong ngôn ngữ lập trình C:
  A - 
(c=a & b)
  B - 
(c=a && b)
  C - 
(c= a/b)
  D - 
(c= a<
2-
Giả sử a và b là 2 số thực. Biểu thức nào dưới đây là không được phép:
  A - 
(a+=b)
  B - 
(a-=b)
  C - 
(a>>=b)
  D - 
(a*=b)
3-
Cho a=3, b=2. Biến c=(a<<=b) sẽ có giá trị nào dưới đây:
  A - 
c=9
  B - 
c=12
  C - 
c=6
  D - 
c=8
4-
Kết quả hiển thị ra màn hình của chương trình sau là gì :
#include
void main()
{
int a,b ;
a=100 ;
b=56 ;
printf("%d",(a}

  A - 
56
  B - 
100
  C - 
Báo lỗi khi thực hiện xây dựng chương trình
  D - 
Kết quả khác
5-
Trong các hàm sau, hàm nào là hàm không định dạng để in một chuỗi kí tự ra màn hình:
  A - 
scanf()
  B - 
printf()
  C - 
puts()
  D - 
gets()
6-
Kết quả của chương trình sau:
#include "stdio.h"
void main()
{
int i;
i=10;
printf("%o",i);
}

  A - 
12
  B - 
10
  C - 
8
  D - 
Kết quả khác
7-
Sử dụng cách truyền nào trong hàm sẽ không làm thay đổi giá trị của biến trong chương trình chính:
  A - 
Truyền bằng giá trị địa chỉ của tham số.
  B - 
Truyền bằng trị.
  C - 
Cả a và b đều đúng.
  D - 
Cả a và b đều sai.
8-
Cho biết giá trị của biểu thức 5>1 :
  A - 
-1
  B - 
0
  C - 
1
  D - 
Không câu nào đúng
9-
Cho biết giá trị của biểu thức 2+4>2&&4<2 :
  A - 
-1
  B - 
0
  C - 
1
  D - 
Không câu nào đúng
10-
Biến con trỏ có thể chứa:
  A - 
Địa chỉ vùng nhớ của một biến khác
  B - 
Giá trị của một biến khác
  C - 
Cả a và b đều đúng
  D - 
Cả a và b đều sai
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 20
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 12
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 22
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 13
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 09
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 08
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 06
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 11
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 23
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 65
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 13
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 24
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 29
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 29
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 08
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 17
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 01
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 27
Trắc nghiệm Linux - Bài 67
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web - Bài 15
Trắc nghiệm Linux - Bài 42
Trắc Nghiệm Pascal - Bài 32
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 01
Trắc Nghiệm Java - Bài 06
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 33
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 31
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 10
Trắc Nghiệm C# - Bài 43
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters