WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tiếng Anh   ||  Căn Bản    Văn Phạm    Tiếng Anh Cho Trẻ Em    Trung Cấp    Cao Cấp    TOEIC    Luyện Thi ABC    TOEFL  

TOEFL - Test 46
Chọn 1 trong những đáp án dưới đây có nghĩa tương đương với từ hoặc nhóm từ đã cho ở trên.
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 01:03:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
A raccoon is distinctively marked with a mask of black hair around its eyes.
  A - 
uniquely
  B - 
massively
  C - 
primarily
  D - 
defensively
2-
Travel agents will confirm your reservations for you free.
  A - 
purchase
  B - 
verify
  C - 
exchange
  D - 
obtain
3-
In the famous nursery rhyme about Jack and Jill, Jill tumbled down the hill after Jack.
  A - 
called
  B - 
fell
  C - 
run
  D - 
flew
4-
When Pope John Paul visited Latin America, he often signaled for children to come to him.
  A - 
denied
  B - 
adored
  C - 
beckoned
  D - 
allowed
5-
In the fetus, cartilage forms a temporary skeleton that will gradually be changed into bone.
  A - 
transformed
  B - 
straighten
  C - 
hardened
  D - 
fused
6-
Although a cheetah can achieve a speed of 110 kilometers per hour, it can maintain this speed for only a few hundred meters.
  A - 
race at
  B - 
bypass
  C - 
uphold
  D - 
attain
7-
The White House attracts 30,000 visitors each week.
  A - 
lures
  B - 
beautifies
  C - 
implements
  D - 
pleases
8-
The Sahara, the world's largest desert, extends over 9 million square kilometers.
  A - 
spreads
  B - 
sits
  C - 
presents
  D - 
condenses
9-
The most secure type of bolt is a deadbolt.
  A - 
heaviest
  B - 
most costly
  C - 
most common
  D - 
safest
10-
The director's spacious new office overlooked the city.
  A - 
quiet
  B - 
colorful
  C - 
roomy
  D - 
comfortable
 
[Người đăng: Dương Quốc Đoàn - ST]
Xem Nhiều nhất
TOEFL - Lesson 82
TOEFL - Test 75
TOEFL - Test 70
TOEFL - Test 66
TOEFL - Lesson 75
TOEFL Structure - Test 18
TOEFL - Test 71
TOEFL - Lesson 73
TOEFL - Lesson 80
TOEFL - Test 73
TOEFL - Lesson 81
TOEFL - Test 67
TOEFL - Lesson 77
TOEFL - Lesson 01
TOEFL - Lesson 79
TOEFL Structure - Test 10
TOEFL Structure - Test 15
TOEFL - Test 69
TOEFL - Test 68
TOEFL Structure - Test 09
Đề Xuất
TOEFL - Lesson 25
TOEFL - Lesson 03
TOEFL - Test 35
TOEFL - Test 15
TOEFL - Lesson 14
TOEFL - Test 22
TOEFL - Lesson 37
TOEFL - Lesson 70
TOEFL - Test 56
TOEFL - Lesson 45
TOEFL - Lesson 57
TOEFL Structure - Test 08
TOEFL - Test 69
TOEFL - Test 68
TOEFL - Lesson 54
TOEFL - Lesson 12
TOEFL - Lesson 49
TOEFL Structure - Test 05
TOEFL - Lesson 60
TOEFL - Lesson 71
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters