WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:42:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Đặt một hiệu điện thế U = 30V vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 ghép song song. Dòng điện trong mạch chính có cường độ 1,25A. Các điện trở R1 và R2 có thể là cặp giá trị nào sau đây, biết R1 = 2R2.
  A - 
R1 = 72Ω và R2 = 36Ω.
  B - 
R1 = 36Ω và R2 = 18Ω.
  C - 
R1 = 18Ω và R2 = 9Ω.
  D - 
R1 = 9Ω và R2 = 4,5Ω.
2-
Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào những yếu tố nào, bốn học sinh có nhận xét như sau, hỏi nhận xét nào đúng ?
  A - 
Điện trở dây dẫn chỉ phụ thuộc vào chất liệu làm dây.
  B - 
Điện trở dây dẫn chỉ phụ thuộc chiều dài dây dẫn và tiết diện dây dẫn.
  C - 
Điện trở dây dẫn phụ thuộc hoặc chiều dài hoặc tiết diện hoặc chất liệu làm dây.
  D - 
Điện trở dây dẫn phụ thuộc vừa chiều dài dây dẫn vừa tiết diện vừa chất liệu làm dây.
3-
Hai đọan dây bằng nhôm, cùng tiết diện có chiều dài và điện trở tương ứng là l1, R1 và l2, R2. Hệ thức nào dưới đây là đúng?
  A - 
R1R2 = l1l2.
  B - 
.
  C - 
R1.l1 = R2.l2.
  D - 
.
4-
Để xác định sự phụ thuộc của điện trở vào tiết diện dây dẫn, bốn học sinh có nhận xét như sau, hỏi nhận xét nào đúng?
  A - 
Tiết diện dây dẫn càng lớn thì điện trở càng lớn.
  B - 
Tiết diện dây dẫn càng lớn thì điện trở càng bé.
  C - 
Tiết diện dây dẫn là đại lượng tỉ lệ thuận với điện trở của dây.
  D - 
Tiết diện dây dẫn không có ảnh hưởng gì đến điện trở của dây.
5-
Để xác định sự phụ thuộc của điện trở dây dẫn vào chiều dài, bốn học sinh có nhận xét như sau, hỏi nhận xét nào đúng?
  A - 
Dây dẫn càng dài thì điện trở càng lớn.
  B - 
Dây dẫn càng dài thì điện trở càng bé.
  C - 
Dây dẫn càng dài thì dẫn điện càng tốt.
  D - 
Chiều dài dây dẫn không có ảnh hưởng gì đến điện trở của dây.
6-
Mắc một bóng đèn pin vào hai cực của một pin còn tốt bằng dây dẫn ngắn rồi sau đó bằng dây dẫn khá dài. Hỏi cường độ sáng của bóng đèn trong hai trường hợp như thế nào? Chọn phương án trả lời đúng trong các phương án sau:
  A - 
Cả hai trường hợp cường độ sáng là như nhau.
  B - 
Trường hợp thứ nhất sáng yếu hơn trường hợp thứ hai.
  C - 
Trường hợp thứ nhất sáng mạnh hơn trường hợp thứ hai.
  D - 
Cả hai trường hợp đèn đều không sáng.
7-
Một dây dẫn dài l và có điện trở R. Nếu cắt dây làm 5 phần bằng nhau thì điện trở R’ của mỗi phần là bao nhiêu ? Chọn kết quả đúng.
  A - 
R’ = 5R.
  B - 
.
  C - 
R’ = R + 5.
  D - 
R’ = R − 5.
8-
Hai dây dẫn bằng nhôm có cùng tiết diện một dây dài 3m có điện trở R1 và dây kia dài 9m có điện trở R2. Tỉ số điện trở tương ứng của hai dây dẫn là bao nhiêu? Chọn kết quả đúng trong các kết quả sau:
  A - 
.
  B - 
.
  C - 
.
  D - 
.
9-
Hai dây dẫn có cùng chiều dài làm bằng cùng một chất, dây thứ nhất có tiết diện S1 = 0,3mm2, dây thứ hai có tiết diện S2 = 1,5mm2. Tìm điện trở dây thứ hai, biết điện trở dây thứ nhất là R1 = 45Ω. Chọn kết quả đúng trong các kết quả:
  A - 
R2 = 50Ω.
  B - 
R2 = 40Ω.
  C - 
R2 = 9Ω.
  D - 
R2 = 225Ω.
10-
Một dây dẫn dài l và có điện trở là R. Nếu tăng chiều dài gấp 3 lần sẽ có điện trở R’ là bao nhiêu?
  A - 
R' = 3R.
  B - 
.
  C - 
R' = R + 3.
  D - 
R' = R − 3.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 81
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 67
Quang học - Đề 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 88
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 187
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 45
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 52
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 181
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 70
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 137
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Quang học - Đề 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 78
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters