WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 05:38:17 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hai dây nhôm có chiều dài bằng nhau. Dây thứ nhất có tiết diện 1,8mm2 điện trở 10Ω. Dây thứ hai có điện trở 20Ω thì tiết diện dây thứ hai là:
  A - 
S2 = 3,8mm2.
  B - 
S2 = 1,8mm2.
  C - 
S2 = 0,9mm2.
  D - 
S2 = 3,6mm2.
2-
Có hai dây dẫn cùng chất, dây thứ nhất dài l1 = 200m, tiết diện S1 = 1mm2 thì có điện trở R1 = 5,6Ω. Dây thứ hai có tiết diện S2 = 2mm2 và điện trở R2 = 16,8Ω thì có chiều dài l2 là:
  A - 
l2 = 1200m.
  B - 
l2 = 1000m.
  C - 
l2 = 800m.
  D - 
l2 = 600m.
3-
So sánh chiều dài của hai dây nhôm có điện trở bằng nhau, tiết diện dây thứ nhất 2mm2, dây thứ hai 16mm2. Chọn kết quả đúng:
  A - 
l2 = 8l1.
  B - 
.
  C - 
l2 = 2l1.
  D - 
l2 = 16l1.
4-
Hai dây nhôm có cùng chiều dài, tiết diện dây thứ nhất 2mm2 có điện trở là 4Ω, tiết diện dây thứ hai 8mm2. Điện trở dây thứ hai:
  A - 
R2 = 16Ω.
  B - 
R2 = 10Ω.
  C - 
R2 = 1Ω.
  D - 
R2 = 6Ω.
5-
Lập luận nào dưới đây là đúng? Điện trở của dây dẫn:
  A - 
tăng lên gấp đôi khi chiều dài tăng lên gấp đôi và tiết diện dây tăng lên gấp đôi.
  B - 
giảm đi một nửa khi chiều dài tăng lên gấp đôi và tiết diện dây tăng lên gấp đôi.
  C - 
giảm đi một nửa khi chiều dài tăng lên gấp đôi và tiết diện dây tăng lên gấp bốn.
  D - 
tăng lên gấp đôi khi chiều dài tăng lên gấp đôi và tiết diện dây giảm đi một nửa.
6-
Hai đoạn dây dẫn có cùng tiết diện và được làm từ cùng một loại vật liệu có chiều dài là l1 và l2. Lần lượt đặt cùng một hiệu điện thế vào hai đầu mỗi đoạn dây này thì dòng điện chạy qua chúng có cường độ tương ứng là I1 và I2 Biết I1 = 0,5I2 thì tỉ số là bao nhiêu ? Chọn kết quả đúng ?
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
7-
Một dây nhôm đồng chất tiết diện đều dài 5m được cắt làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất dài l1 = 3m đoạn thứ hai dài l2 = 2m. Biết điện trở của 5m dây nhôm trên là 1Ω. Tính điện trở của mỗi đoạn dây ?
  A - 
R1 = 0,8Ω; R2 = 0,2Ω.
  B - 
R1 = 0,3Ω; R2 = 0,2Ω.
  C - 
R1 = 0,6Ω; R2 = 0,4Ω.
  D - 
R1 = 0,6Ω; R2 = 0,5Ω.
8-
Hai dây dẫn bằng nhôm có chiều dài, tiết diện và điện trở tương ứng là l1, S1, R1 và l2, S2, R2. Biết l1 = 4l2 và S1 = 2S2. Thì:
  A - 
R1 = 8R2
  B - 
  C - 
R1 = 2R2
  D - 
9-
Một dây dẫn dài 12m đường kính tiết diện 2mm có điện trở bằng bao nhiêu? Biết rằng một dây dẫn đồng chất với dây trên dài 24m đường kính tiết diện 3mm thì có điện trở 4Ω. Chọn kết quả đúng.
  A - 
R1 = 12Ω.
  B - 
R1 = 9Ω.
  C - 
R1 = 6Ω.
  D - 
R1 = 4,5Ω.
10-
Một dây nhôm có điện trở 5Ω khi kéo giãn đều cho độ dài của dây tăng lên gấp đôi sao cho thể tích không đổi. Lúc này điện trở của dây là:
  A - 
1Ω.
  B - 
9Ω.
  C - 
20Ω.
  D - 
2,5Ω.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 81
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 101
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 76
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 72
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 90
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 94
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 36
Quang học - Đề 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 145
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 132
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 70
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 75
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 176
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 83
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 167
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 71
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters