WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:27:37 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một bếp điện có điện trở 44Ω được mắc vào hiệu điện thế 220V, công suất tiêu thụ của bếp là:
  A - 
176W.
  B - 
9680W.
  C - 
264W.
  D - 
1100W.
2-
Khi mắc một điện trở R = 20Ω vào mạch điện thì cường độ dòng điện qua nó là 0,5 A. Công suất tiêu thụ của điện trở này là:
  A - 
5W.
  B - 
10W.
  C - 
40W.
  D - 
0,5W.
3-
Trên bóng đèn có ghi (6V − 3W). Khi đèn sáng bình thường thì dòng điện chạy qua đèn có cường độ là:
  A - 
0,5A.
  B - 
3A.
  C - 
2A.
  D - 
18A.
4-
Trên một bóng đèn có ghi 110V − 55W, điện trở của nó là:
  A - 
0,5 Ω.
  B - 
27,5 Ω.
  C - 
2 Ω.
  D - 
220 Ω.
5-
Một người mắc một bóng đèn dây tóc loại 110V − 55W vào mạng điện 220V. Hiện tượng nào sau đây xảy ra?
  A - 
Đèn sáng bình thường.
  B - 
Đèn không hoạt động.
  C - 
Đèn ban đầu sáng yếu, sau đó sáng bình thường.
  D - 
Đèn ban đầu sáng mạnh sau đó bị hỏng.
6-
Cho hai bóng đèn: bóng 1 loại 220V − 40W và bóng 2 loại 220V − 60W. Tổng công suất điện của hai bóng đèn bằng 100W trong trường hợp nào dưới đây?
  A - 
Mắc nối tiếp hai bóng trên vào nguồn điện 220V.
  B - 
Mắc song song hai bóng trên vào nguồn điện 220V.
  C - 
Mắc nối tiếp hai bóng trên vào nguồn điện 110V.
  D - 
Mắc song song hai bóng trên vào nguồn điện 110V.
7-
Một bóng đèn có công suất định mức 110W và cường độ dòng điện định mức 0,5A. Để đèn sáng bình thường ta mắc nó vào hiệu điện thế.
  A - 
110V.
  B - 
120V.
  C - 
220V.
  D - 
240V.
8-
Trên một bóng đèn có ghi (12V − 6W) . Chọn câu phát biểu đúng:
  A - 
Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 2A.
  B - 
Cường độ dòng điện lớn nhất mà bóng đèn chịu được là 0,5A.
  C - 
Cường độ dòng điện tối thiểu mà bóng đèn sáng được là 2A.
  D - 
Cường độ dòng điện qua đèn khi đèn sáng bình thường là 0,5A.
9-
Cho ba bóng đèn cùng loại mắc nối tiếp vào nguồn điện. Nhận xét nào sau đây về độ sáng của các đèn là đúng?

  A - 
Đèn 1 sáng nhất, sau đó đến đèn 2. Đèn 3 tối nhất.
  B - 
Các đèn sáng như nhau.
  C - 
Đèn 3 sáng nhất, sau đó đến đèn 2. Đèn 1 tối nhất.
  D - 
Đèn 1 và 3 sáng như nhau. Đèn 2 tối hơn.
10-
Hai điện trở R1 = 10Ω và R2 = 30Ω mắc nối tiếp vào hiệu điện thế U = 12V. Công suất tiêu thụ của mỗi điện trở sẽ có giá trị nào sau đây?
  A - 
P1 = 0,9W ; P2 = 3,6W.
  B - 
P1 = 3,6W ; P2 = 2,7W.
  C - 
P1 = 2,7W ; P2 = 0,9W.
  D - 
P1 = 0,9W ; P2 = 2,7W.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 179
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 93
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 45
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 84
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 80
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 161
Quang học - Đề 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 158
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 72
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 162
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 132
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 139
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 140
Ôn tập Vật lý 9 - Đề 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 59
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 74
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 75
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 144
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 151
Quang học - Đề 04
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters