WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 19
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:01:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hãy suy nghĩ để tìm một từ,vừa hoàn chỉnh từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ sau:
HAM(.....)ENT

  A - 
STING
  B - 
SHAPE
  C - 
SNAP
2-
Bạn hãy tìm một từ đồng nghĩa với hai từ nằm ngoài ngoặc đơn:
NOTCH(....)CATCH

  A - 
EATH
  B - 
WEST
  C - 
NICK
3-
Theo bạn,số kế tiếp là con số mấy?
172 84 40 18 ?

  A - 
Số 34
  B - 
Số 7
  C - 
Số 80
4-
Các số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
447 (366) 264
262 ( ) 521

  A - 
Số 465
  B - 
Số 518
  C - 
Số 730
5-
Bạn hãy tìm một từ đồng nghĩa với hai từ nằm ngoài ngoặc đơn:
NEW(.....)IMPUDENT

  A - 
HORSE
  B - 
FISH
  C - 
FRESH
6-
Theo bạn,số kế tiếp là con số mấy?
0 3 8 15 ?

  A - 
Số 7
  B - 
Số 24
  C - 
Số 30
7-
Theo bạn,con số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi?
1 3 2 ? 3 7

  A - 
Số 8
  B - 
Số 4
  C - 
Số 5
8-
Hãy suy nghĩ để tìm một từ,vừa hoàn chỉnh từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ sau:
DE(....)ER

  A - 
A
  B - 
FEND
  C - 
ST
9-
Hãy suy nghĩ để tìm một từ, vừa hoàn chỉnh cho từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ đứng sau:
DEC (....) AGE

  A - 
LINE
  B - 
EMBER
  C - 
ENT
10-
Hãy suy nghĩ để tìm ra 3 từ, vừa hoàn chỉnh cho từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ đứng sau:
SP(...) CH

  A - 
ON, IN hoặc IT
  B - 
IN, ON hoặc OF
  C - 
IN, IT hoặc AR
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 46
Trắc Nghiệm IQ - 244
Trắc Nghiệm IQ - 138
Trắc Nghiệm IQ - 227
Trắc Nghiệm IQ - 119
Trắc Nghiệm IQ - 76
Trắc Nghiệm IQ - 176
Trắc Nghiệm IQ - 141
Trắc Nghiệm IQ - 128
Trắc Nghiệm IQ - 222
Trắc Nghiệm IQ - 123
Trắc Nghiệm IQ - 99
Trắc Nghiệm IQ - 67
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 65
Trắc nghiệm IQ - 248
Trắc Nghiệm IQ - 158
Trắc Nghiệm IQ - 109
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters