WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 22
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:13:47 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Con số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
643 (111) 421
269 ( ) 491

  A - 
Số 421
  B - 
Số 111
  C - 
Số 269
  D - 
Số 345
2-
Hãy suy nghĩ xem con số kế tiếp là số mấy?
857 969 745 1193 ?

  A - 
Số 743
  B - 
Số 278
  C - 
Số 297
  D - 
Số 769
3-
Đố bạn dấu chấm hỏi là con số mấy?
7 10 ? 94 463

  A - 
Số 25
  B - 
Số 10
  C - 
Số 36
  D - 
Số 40
4-
Theo bạn,số kế tiếp là con số mấy?
118 119 226 235 ?

  A - 
Số 120
  B - 
Số 238
  C - 
Số 226
  D - 
Số 385
5-
Hãy suy nghĩ xem mẫu tự kế tiếp là mẫu tự gì?
B C E J ?

  A - 
A
  B - 
G
  C - 
H
  D - 
X
6-
Bạn hãy viết tiếp dãy số dưới đây?
1 1 2 3 5 8 13 21 ?

  A - 
Số 34
  B - 
Số 2
  C - 
Số 8
  D - 
Số 6
7-
Hãy suy nghĩ xem con số kế tiếp là số mấy?
0 2 8 18 ?

  A - 
Số 2
  B - 
Số 7
  C - 
Số 32
  D - 
Số 4
8-
Theo bạn,số kế tiếp là con số mấy?
8 10 16 34 ?

  A - 
Số 4
  B - 
Số 9
  C - 
Số 10
  D - 
Số 88
9-
Hãy suy nghĩ xem mẫu tự kế tiếp là mẫu tự gì?
E N S V ?

  A - 
D
  B - 
N
  C - 
X
  D - 
F
10-
Hãy suy nghĩ xem con số kế tiếp là số mấy?
-1 -1 1 11 49 ?

  A - 
Số 2
  B - 
Số 179
  C - 
Số 49
  D - 
Số 11
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 183
Trắc Nghiệm IQ - 212
Trắc Nghiệm IQ - 213
Trắc Nghiệm IQ - 94
Trắc Nghiệm IQ - 26
Trắc Nghiệm IQ - 104
Trắc Nghiệm IQ - 114
Trắc Nghiệm IQ - 238
Trắc Nghiệm IQ - 198
Trắc Nghiệm IQ - 185
Trắc Nghiệm IQ - 203
Trắc Nghiệm IQ - 116
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 155
Trắc Nghiệm IQ - 193
Trắc Nghiệm IQ - 46
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters