WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 26
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:15:56 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Hãy tìm ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
TORREBH
STERIS
LINOVI
NUTA
HOTMER

  A - 
TORREBH
  B - 
STERIS
  C - 
LINOVI
  D - 
NUTA
  E - 
HOTMER
2-
Con số nằm trong ngoặc là con số mấy?:
718 (26) 582
474 (?) 226

  A - 
Số 45
  B - 
Số 145
  C - 
Số 14
  D - 
Số 76
3-
Hãy suy luận để tìm ra kết quả đúng nhất.
ZN + XT = TZ
và ZV x ZR = ZJR
Z + Z = ?

  A - 
ZZ
  B - 
X
  C - 
XZ
  D - 
JX
4-
Hãy tìm suy nghĩ xem dấu (?) sẽ là số mấy:
ELECTRICITY - GAS = 100
JACK - JILL = ?

  A - 
Số 10
  B - 
Số 11
  C - 
Số 0
  D - 
Số 100
5-
Hãy suy nghĩ xem con số kế tiếp là số mấy:
7 49 441 ?

  A - 
Số 731
  B - 
Số 441
  C - 
Số 41
6-
Nếu CARUSO có giá trị bằng 84GIGLI có giá trị bằng 56 thì CROSBY có giá trị bằng bao nhiêu?
  A - 
31
  B - 
39
  C - 
21
  D - 
56
7-
Hãy suy nghĩ xem dấu (?) là từ nào trong năm từ dưới đây?
EVE - ADAM = JOAN - ?
BILL DON JOHN MIKE ART

  A - 
BILL
  B - 
DON
  C - 
JOHN
  D - 
MIKE
  E - 
ART
8-
Hãy tìm ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
JOT
FED
DIN
GUT
WOG

  A - 
JOT
  B - 
FED
  C - 
DIN
  D - 
GUT
  E - 
WOG
9-
Theo bạn con số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi ?
4 7 6
8 4 8
6 5 ?

  A - 
Số 4
  B - 
Số 2
  C - 
Số 6
  D - 
Số 0
10-
Hãy suy nghĩ xem dấu (?) sẽ là số mấy:
REMBRANDT = 83
CEZANNE = 48
CONSTABLE = ?

  A - 
Số 35
  B - 
Số 47
  C - 
Số 44
  D - 
Số 74
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 182
Trắc Nghiệm IQ - 22
Trắc Nghiệm IQ - 23
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 93
Trắc Nghiệm IQ - 275
Trắc Nghiệm IQ - 193
Trắc Nghiệm IQ - 26
Trắc Nghiệm IQ - 106
Trắc Nghiệm IQ - 52
Trắc Nghiệm IQ - 165
Trắc Nghiệm IQ - 122
Trắc Nghiệm IQ - 129
Trắc Nghiệm IQ - 123
Trắc Nghiệm IQ - 267
Trắc Nghiệm IQ - 95
Trắc Nghiệm IQ - 283
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters