WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 31
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:57:40 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Theo bạn, con số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 7
  B - 
Số 8
  C - 
Số 5
  D - 
Số 3
  E - 
Số 9
  F - 
Số 11
2-
Dấu chấm hỏi trong hình bên dưới là số mấy?

  A - 
Số 9
  B - 
Số 7
  C - 
Số 1
  D - 
Số 0
  E - 
Số 5
  F - 
Số 3
3-
Hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại trong các hình bên dưới:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
4-
Con số cần phải thay cho dấu chấm hỏi là số mấy?

  A - 
Số 18
  B - 
Số 14
  C - 
Số 45
  D - 
Số 23
  E - 
Số 21
  F - 
Số 19
5-
Con số cần thay thế cho dấu chấm hỏi là số mấy?

  A - 
Số 109
  B - 
Số 203
  C - 
Số 100
  D - 
Số 111
  E - 
Số 104
  F - 
Số 401
6-
Dấu chấm hỏi sẽ được thay thế bởi số nào?

  A - 
Số 12
  B - 
Số 23
  C - 
Số 19
  D - 
Số 21
  E - 
Số 19
  F - 
Số 16
7-
Bạn hãy tìm ra hình không cùng nhóm với các hình còn lại:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
8-
Số nào sẽ thay cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Số 6
  B - 
Số 8
  C - 
Số 10
  D - 
Số 12
  E - 
Số 14
9-
Bạn hãy tính toán để thay dấu chấm hỏi bằng một chữ số:

  A - 
Số 3
  B - 
Số 33
  C - 
Số 13
  D - 
Số 23
  E - 
Số 13
10-
Cho hình:

Dấu chấm hỏi sẽ là con số nào?
  A - 
Số 16
  B - 
Số 36
  C - 
Số 66
  D - 
Số 76
  E - 
Số 56
  F - 
Số 46
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 186
Trắc Nghiệm IQ - 208
Trắc Nghiệm IQ - 74
Trắc Nghiệm IQ - 193
Trắc Nghiệm IQ - 200
Trắc Nghiệm IQ - 162
Trắc Nghiệm IQ - 130
Trắc Nghiệm IQ - 115
Trắc Nghiệm IQ - 174
Trắc Nghiệm IQ - 249
Number Puzzles - Test 04
Trắc Nghiệm IQ - 172
Trắc Nghiệm IQ - 71
Trắc Nghiệm IQ - 137
Trắc Nghiệm IQ - 142
Trắc Nghiệm IQ - 238
Trắc Nghiệm IQ - 256
Trắc Nghiệm IQ - 59
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters