WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 50
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:41:38 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Con số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
112 (190) 17
268 (...) 107

  A - 
232
  B - 
421
  C - 
322
  D - 
540
2-
Hãy suy nghĩ xem mẫu tự kế tiếp là mẫu tự gì?
S P L G ?

  A - 
A
  B - 
K
  C - 
N
  D - 
H
  E - 
L
3-
Con số nằm trong ngoặc đơn là số mấy?
16 (96) 12
10 (..) 15

  A - 
34
  B - 
20
  C - 
15
  D - 
75
  E - 
56
  F - 
100
4-
Hãy suy nghĩ để tìm một từ,vừa hoàn chỉnh từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ sau:
CONTR(....)ING

  A - 
OY
  B - 
ACT
  C - 
SING
  D - 
OL
5-
Đố bạn dấu chấm hỏi là con số mấy?
4 1 2
2 6 3
3 2 ?

  A - 
4
  B - 
7
  C - 
2
  D - 
5
6-
Hai mẫu tự cần thêm vào chỗ trống là mẫu tự nào?:

  A - 
E và I
  B - 
D và U
  C - 
D và R
  D - 
U và O
7-
Cho hình:

Dấu chấm hỏi được thay thế bởi hình nào dưới đây?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
8-
Cho hình sau đây:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi?

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
9-
Trong 06 hình sau đây, hình nào thích hợp điền vào dấu chấm hỏi nhất?:


  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
10-
Một con hổ và một con báo cùng thi chạy trên một đồng cỏ với quãng đường dài 100 mét, cả đi lẫn về là 200 mét. Mỗi bước con hổ chạy được 2 mét còn con báo chạy được 3 mét. Báo nhảy 2 lần thì hổ nhảy 3 lần. Giả sử độ dài từng bước không thay đổi. Vậy con nào thắng cuộc?
  A - 
Con hổ
  B - 
Con báo
  C - 
Cả hai con
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 221
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 25
Trắc Nghiệm IQ - 83
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 122
Trắc Nghiệm IQ - 189
Trắc Nghiệm IQ - 69
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 27
Trắc Nghiệm IQ - 140
Trắc Nghiệm IQ - 190
Trắc Nghiệm IQ - 75
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 94
Trắc Nghiệm IQ - 266
Trắc Nghiệm IQ - 34
Trắc Nghiệm IQ - 35
Trắc Nghiệm IQ - 184
Trắc Nghiệm IQ - 277
Trắc Nghiệm IQ - 95
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 226
Trắc Nghiệm IQ - 21
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters