Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 9   ||  Toán    Địa Lý    Tiếng Anh    Sinh Học    Vật lý    Hóa Học    Lịch Sử  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 199
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:57:39 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một đoạn mạch như hình vẽ gồm R và đèn Đ: 6V − 3W. Điện trở dây nối rất nhỏ không đáng kể. Đèn sáng bình thường. Tính điện năng tiêu thụ của cả đoạn mạch trong 15 phút?

  A - 
21600 J
  B - 
2700 J
  C - 
5400 J
  D - 
8100 J
2-
Hai điện trở R1 = 4Ω và R2 = 6Ω được mắc song song vào hiệu điện thế U, trong cùng thời gian điện trở nào tiêu thụ điện năng nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lần?
  A - 
R1 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R2 gấp 2 lần.
  B - 
R1 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R2 gấp 1,5 lần.
  C - 
R2 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R1 gấp 2 lần.
  D - 
R2 tiêu thụ điện năng nhiều hơn R1 gấp 1,5 lần.
3-
Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính phân kì luôn luôn là:
  A - 
ảnh ảo cùng chiều lớn hơn vật.
  B - 
ảnh ảo cùng chiều nhỏ hơn vật.
  C - 
ảnh thật ngược chiều lớn hơn vật.
  D - 
ảnh thật ngược chiều nhỏ hơn vật.
4-
Đặt thấu kính phân kì lên dòng chữ: " BÀI TẬP VẬT LÍ 9" . Ta sẽ quan sát được hình ảnh nào?


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
5-
Vật đặt ở vị trí nào trước thấu kính phân kì cho ảnh trùng vị trí tiêu điểm:
  A - 
Đặt trong khoảng tiêu cự.
  B - 
Đặt ngoài khoảng tiêu cự.
  C - 
Đặt bằng khoảng tiêu cự.
  D - 
Đặt rất xa.
6-
Vật AB hình mũi tên được đặt vuông góc với trục chính của một quang cụ cho ảnh A’B’ như hình vẽ:

Quang cụ đó là:
  A - 
Thấu kính hội tụ.
  B - 
Thấu kính phân kì.
  C - 
Gương phẳng.
  D - 
Gương cầu.
7-
Vật AB có độ cao h được đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì. Điểm A nằm trên trục chính và có vị trí tại tiêu điểm F. Ảnh A’B’ có độ cao là h’. So sánh h và h’?
  A - 
h = h’
  B - 
h = 2h’
  C - 
h = h'/2
  D - 
h < h’
8-
Lần lượt đặt vật AB trước thấu kính phân kì và thấu kính hội tụ cùng tiêu cự, khoảng cách từ vật đến hai thấu kính bằng nhau. Thấu kính phân kì cho ảnh ảo A1B1, thấu kính hội tụ cho ảnh ảo A2B2. So sánh độ lớn của hai ảnh :
  A - 
A1B1 < A2B2
  B - 
A1B1 = A2B2
  C - 
A1B1 > A2B2
  D - 
A1B1 ≥ A2B2
9-
Dựa vào ảnh của điểm sáng tạo bởi thấu kính trong các hình vẽ sau. ( S là điểm sáng, S’ là ảnh, là trục chính)

Kết luận đúng là:
  A - 
1,2,3 là thấu kính hội tụ.
  B - 
1,2,3 là thấu kính phân kì.
  C - 
1,2 là thấu kính hội tụ và 3 là thấu kính phân kì.
  D - 
1,3 là thấu kính hội tụ và 2 là thấu kính phân kì.
10-
Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính phân kì và cách thấu kính 12cm. Tiêu cự của thấu kính 6cm. Ảnh A’B’ cách thấu kính:
  A - 
12cm
  B - 
6cm
  C - 
4cm
  D - 
2cm
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 49
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 44
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 48
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 63
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 73
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 106
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 105
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 61
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 42
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 107
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 81
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 55
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 87
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 104
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 170
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 151
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 119
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 193
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 132
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 120
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 51
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 60
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 100
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 172
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 54
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 56
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 191
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 174
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 09 - Bài 155
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters