WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:26:19 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu sai: Chuyển động của xe đạp lao xuống dốc là chuyển động có vận tốc:
  A - 
Giảm dần
  B - 
Không đổi
  C - 
Tăng dần
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
2-
Một người đi bộ và một người đi xe đạp trên cùng một quãng đường AB. Biết thời gian đi xe bằng thời gian đi bộ. Vận tốc trung bình của người đi bộ so với người đi xe là:
  A - 
Lớn hơn gấp 3 lần.
  B - 
Bằng lần
  C - 
Bằng lần
  D - 
Không có trường hợp nào đúng.
3-
Chọn câu trả lời đúng: Dụng cụ dùng để xác định sự nhanh nhậm của chuyển động được gọi là:
  A - 
Vôn kế.
  B - 
Nhiệt kế
  C - 
Tốc kế
  D - 
Ampe kế
4-
Hai xe khởi hành đồng thời tại hai điểm A, B cách nhau quãng đường AB = s, đi cùng chiều nhau, với vận tốc mỗi xe là v1 > v2. Sau thời gian t hai xe gặp nhau. Ta có:
  A - 
S = ( v1 + v2)t.
  B - 
S = ( v1v2)t.
  C - 
S = ( v2v1)t.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
5-
Chọn câu trả lời đúng Một ca nô chuyển động đều từ A tới B với vận tốc 30km/h hết 45 phút. Quãng đường từ A tới B dài:
  A - 
22,5km.
  B - 
40km.
  C - 
135km,
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
6-
Một người đi xe đạp trên quãng đường OPQ . Biết trên đoạn đường OP có người đó đi với vận tốc 18km/h, trong thời gian t1 = 10 phút; trên đoạn đường PQ người đó đi với vận tốc 30km/h, trong thời gian t2 = 30 phút. Quãng đường OPQ dài:
  A - 
15km.
  B - 
16km.
  C - 
18km.
  D - 
20km.
7-
Chọn câu trả lời đúng: Âm thanh truyền trong không khí vói vận tốc 330m/s. Quãng đường âm thanh đi được trong 0,5 phút là:
  A - 
165m.
  B - 
660m.
  C - 
11m.
  D - 
9,9km.
8-
Chọn câu trả lời đúng: Một máy bay cất cánh từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội trên đường bay dài 1260km với vận tốc trung bình 200m/s. Thời gian bay là:
  A - 
1,45h.
  B - 
1,75h.
  C - 
1,15h.
  D - 
2h.
9-
Chọn câu trả lời đúng: Một người đi mô tô trên đoạn đường ABC với vận tốc trung bình 20km/h. Biết trên đoạn đường AB người đó đi trong thời gian t1 = 10 phút; trên đoạn đường BC người đó đi trong thời gian t2 = 20 phút. Quãng đường ABC dài là:
  A - 
40km
  B - 
30km
  C - 
20km
  D - 
10km
10-
Chọn câu sai: Một vận đọng viên bơi lội sáu vòng dọc bờ hồ bơi có chiều dài 50m hết 10 phút. Vận tốc trung bình người đó là:
  A - 
3,6km/h
  B - 
60m/phút
  C - 
1m/s
  D - 
0,5m/s
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 30
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters