Tìm kiếm:
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 09
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 18:27:21 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu trả lời đúng: Ném viên đá vào một hồ nước. Khi nó chìm dần trong nước, lực đẩy tác dụng lên viên đá sẽ:
  A - 
Giảm.
  B - 
Tăng.
  C - 
Không đổi.
  D - 
Lúc đầu tăng sau đó giảm.
2-
Chọn câu trả lời đúng: Một hòn đá khối lương 4,8kg. biết trọng lượng riêng d của đá bằng 2,4.104 N/m3. Lực đẩy của nước tác dụng lên hòn đá khi ở trong nước là:
  A - 
48N
  B - 
2N
  C - 
20N
  D - 
4,8N
3-
Một quả cân bằng sắt có khối lượng 200g thả vào trong dầu. Biết lực đẩy tác dụng lên quả cân khi thả nó trong dầu là 0,2N. Cho biết trọng lượng riêng của dầu là dầu = 8000N/m3. Trọng lượng riêng của sắt là:
  A - 
8.000N/m3
  B - 
80.000N/m3
  C - 
800.000N/m3
  D - 
8.000.000N/m3
4-
Chọn câu trả lời đúng: Một cục nước đá thả vào cốc nước. khi đá tan hết, mực nước trong cốc thay đổi không? Nếu có thì tăng hay giảm?
  A - 
Tăng
  B - 
Giảm
  C - 
Lúc đầu giảm, sau đó tăng
  D - 
Không thay đổi
5-
Chọn câu trả lời đúng: Một chất có thể tích bằng 150cm3 và có khối lượng bằng 6000g. khối lượng riêng của chất đó bằng:
  A - 
4.105 kg/m3
  B - 
4.104 kg/m3
  C - 
4.103 kg/m3
  D - 
4.102 kg/m3
6-
Chọn câu trả lời đúng: Khi ôm một tảng đá ở trong nước thì ta thấy nhẹ hơn khi ôm trong không khí. Sở dĩ như vậy là vì:
  A - 
Khối lượng của tảng đá thay đổi.
  B - 
Khối lượng của nước thay đổi.
  C - 
Lực đẩy của nước.
  D - 
Lực đẩy của tảng đá.
7-
Chọn câu trả lời đúng: Ở độ sâu nào thì lực đẩy lên một vật nằm trong một chất lỏng là lớn nhất?
  A - 
Ở đáy bình chứa chất lỏng.
  B - 
Ở dưới mặt chất lỏng.
  C - 
Ở độ sâu nào lực đẩy lên vật cũng bằng nhau.
  D - 
Ở càng sâu trong chất lỏng lực đẩy càng lớn.
8-
Chọn câu trả lời đúng: Một chiếc tàu nổi trên mặt nước, còn chiếc kim khâu chìm xuống mặt nước là do:
  A - 
Chiếc tàu quá nhẹ, không chìm xuống mặt nước được.
  B - 
Chiếc kim quá nặng nên chìm xuống mặt nước.
  C - 
Lực đẩy của nước và trọng lực tác dụng lên tàu cân bằng nhau.
  D - 
Cả A, B, C đều đúng.
9-
Chọn câu trả lời đúng: Các tàu biển có thể nổi là vì:
  A - 
Khối lượng riêng trung bình của nó nhỏ hơn khối lượng riêng của nước biển.
  B - 
Kim loại chế tạo ra nó có khối lượng riêng nhỏ hơn khối lượng riêng của nước.
  C - 
Kim loại có khối lượng riêng lớn và do đó có thể nổi.
  D - 
Nước biển có khối lượng riêng lớn và có thể giữ cho tàu nổi.
10-
Điền từ thích hợp: Nguyên lý Acsimet được phát biểu "Lực đẩy tác dụng lên một vật ở trong một chất lỏng bằng……"
  A - 
Khối lượng của chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
  B - 
Lực giữ cho vật nổi.
  C - 
Trọng lượng của vật bị chất lỏng chiếm chỗ.
  D - 
Trọng lượng của chất lỏng bị vật chiếm chỗ.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Ghé thăm Kênh của Vị Sư "hai lần chết đi sống lại"
Tu Si Chau Soc Thon

https://www.youtube.com/channel/UCoyC9WTTVR-M3qpTKKEXGnQ

Chau Soc Thon Official Channel


Phong Bảo Official
Phong Bao Official
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2024 - VNEDU.ORG

free counters