WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 10
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 11:54:51 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chọn câu trả lời đúng: Trọng lượng riêng và lực đẩy Acsimet có mối quan hệ với nhau. Khi:
  A - 
Trọng lượng riêng của chất lưu (chất lỏng hay chất khí) tăng, lực đẩy giảm.
  B - 
Trọng lượng của chất lưu giảm, lực đẩy tăng.
  C - 
Trọng lượng riêng của chất lưu tăng, lực đẩy giữ nguyên không đổi.
  D - 
Trọng lượng riêng của chất lưu giảm, lực đẩy giảm.
2-
Chọn câu trả lời đúng: Áp suất khí quyển tác dụng lên cơ thể bạn ở mực nước biển có độ lớn gần đúng bằng:
  A - 
100Pa
  B - 
1.000Pa
  C - 
10.000Pa
  D - 
100.000Pa
3-
Hai quả bóng được bơm khí để có thể tích bằng nhau. Một quả cầu được bơm không khí, quả kia bơm khí hiđro. Quả bòng được bơm khí hiđro bay lên còn quả bóng bơm không khí thì không. Sở dĩ như vậy là vì:
  A - 
Lực đẩy lên quả bóng chứ hidro lớn hơn lực đẩy lên quả bóng chứa không khí.
  B - 
Trọng lượng quả bóng chứa hidro nhỏ hơn trọng lượng quả bóng chứa không khí.
  C - 
Lực đẩy lên hai quả bòng như nhau.
  D - 
Lực đẩy lên hai quả bóng bằng nhau và trọng lượng riêng của quả bóng chứa hidro nhỏ hơn trọng lượng riêng của quả bóng chứa không khí.
4-
Chọn câu trả lời đúng: Lực đẩy lên một vật bằng:
  A - 
Trọng lượng của một vật trong không khí trừ cho trọng lượng trong chất lỏng của nó
  B - 
Khối lượng của vật trừ cho khối lượng của nước
  C - 
Khối lượng (kg) / thể tích (m3)
  D - 
Lực (N) / diện tích (m2)
5-
Câu nào trong các câu sau miêu tả cho sự nổi?
  A - 
Một vật không rơi trong không khí hoặc chìm xuống nước.
  B - 
Một vật có trọng lượng riêng lớn hơn trọng lượng riêng môi trường xung quanh.
  C - 
Trọng lượng của vật lớn hơn sức đẩy vật lên.
  D - 
Trọng lượng riêng của vật nhỏ hơn lực đẩy vật lên.
6-
Một kg nhôm (có trọng lượng riêng 27.000N/m3) và 1kg chì (trọng lượng riêng 130.000N/m3) được thả vào một bể nước. lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?
  A - 
Nhôm
  B - 
Chì
  C - 
Bằng nhau
  D - 
Không đủ dữ kiện để kết luận
7-
Một cm3 nhôm có trọng lượng riêng 27.000N/m3 và một cm3 chì (trọng lượng riêng 130.000N/m3) được thả vào trong một bể nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?
  A - 
Nhôm
  B - 
Chì
  C - 
Bằng nhau
  D - 
Không đủ dữ kiện để xác định
8-
Một cm3 gỗ (trọng lượng riêng 8.000N/m3) và một cm3 đồng được ném vào thùng nước. Lực đẩy tác dụng lên khối nào lớn hơn?
  A - 
Gỗ.
  B - 
Đồng.
  C - 
Không đủ dữ liệu để xác định.
  D - 
Bằng nhau.
9-
Lực đẩ Acsimet xuất hiện trong chất lỏng là do:
  A - 
Sự khác nhau giữa trọng lượng và khối lượng của vật.
  B - 
Sự khác nhau giữa áp suất tác dụng lên mặt trên và mặt dưới của vật khi nó ở trong chất lỏng.
  C - 
Xu hướng thoát khỏi chất lỏng của vật.
  D - 
Khả năng môt chất rắn có thể nổi trên một chất lỏng.
10-
Một con tàu làm bằng thép (có trọng lượng riêng bằng 90N/m3) có thể nổi trên mặt nước vì:
  A - 
Thép có lực đẩy trung bình lớn.
  B - 
Con tàu có trọng lượng riêng trung bình nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.
  C - 
Thép có trọng lượng riêng nhỏ hơn trọng lượng riêng của nước.
  D - 
Thép có lực đẩy lớn so với nước.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 08
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters