WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 13
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 23:34:01 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Người ta thường đo áp suất khí quyển bằng:
  A - 
Độ cao của cột nước.
  B - 
Độ cao của cột thủy ngân.
  C - 
Độ cao của cột không khí.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
2-
Càng lên cao, không khí càng loãng nên áp suất càng giảm. Cứ lên cao 12m thì áp suất khí quyển giảm khoảng 1mmHg. Áp suất khí quyển ở độ cao 500m là:
  A - 
724mmHg
  B - 
718,4mmHg
  C - 
704mmHg
  D - 
690mmHg
3-
Từ thí nghiệm Tô-ri- xe-li, người ta đó áp suất khí quyển bằng độ cao cột thủy ngân. Hãy tính áp suất khí quyển bằng đơn vị N/m2 khi áp suất khí quyển bằng 76cmHg. Biết trọng lượng riêng của thủy ngân là d = 136000N/m3
  A - 
103,36N/m2
  B - 
1033,3N/m2
  C - 
103360N/m2
  D - 
10336N/m2
4-
Khi ngâm mình trong nước, ta cảm thấy "nhẹ hơn" trong không khí, vì:
  A - 
Do cảm giác tâm lý.
  B - 
Do lực đẩy Acsimet.
  C - 
Do lực hút của trái đất tác dụng lên người giảm.
  D - 
Các câu trên đều sai.
5-
Trong công thức tính lực đẩy Acsimet F = d.V, những phát biểu nào sau đây là đúng:
  A - 
d là trọng lượng riêng của chất lỏng mà vật nhúng vào.
  B - 
d là trọng lượng riêng của vật nhúng ào chất lỏng.
  C - 
V là thể tích phần chìm của vật trong chất lỏng.
  D - 
Cả A và C đều đúng.
6-
Nhúng ngập hai quả cầu, một bằng sắt, một bằng nhôm có khối lượng như nhau vào nước. so sánh lực đẩy Acsimet tác dụng lên hai quả cầu.
  A - 
Bằng nhau.
  B - 
Quả cầu sắt chịu lực Acsimet lớn hơn.
  C - 
Quả cầu nhôm chịu lực Acsimet lớn hơn.
  D - 
Tất cả đều sai.
7-
Lực đẩy Acsimet chỉ được áp dụng đúng với:
  A - 
Chất lỏng
  B - 
Chất khí
  C - 
Chất rắn
  D - 
Cả A, B đều đúng
8-
Một vật lần lượt được nhúng ngập trong nước, trong dầu và thủy ngân. Lực đẩy Acsimet tác dụng lên vật trong chất nào lớn nhất?
  A - 
Nước
  B - 
Dầu
  C - 
Thủy ngân
  D - 
Tất cả đều bằng nhau
9-
Gắn một vật vào lực kế, lực kế chỉ 8,9N. Nếu nhúng chìm vật vào trong nước thì lực kế chỉ 7,9N. Biết rằng vật là một khối đặc thì thể tích của vật là:
  A - 
50cm3
  B - 
150cm3
  C - 
100cm3
  D - 
200cm3
10-
Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào dưới đây:
  A - 
Độ chuyển dời dưới tác dụng của lực.
  B - 
Lực có phương vuông góc với phương dích chuyển.
  C - 
Cả A và B đúng.
  D - 
Cả A và B sai.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 36
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 13
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters