WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:04:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một người dùng thang máy để lên tầng 5 của một siêu thị. Biết sàn của tầng 5 cách mặt đất 20m, trọng lượng của người là 600N và xe chuyển động thang máy là đều, công của thang máy tác động vào người là:
  A - 
12000J
  B - 
40000J
  C - 
0J
  D - 
52000J
2-
Một lực F = 600N kéo một chiếc xe đi được một đoạn đường 10m. Công của lực F là:
  A - 
6000J
  B - 
7000J
  C - 
5000J
  D - 
600J
3-
Một cần cẩu để nâng đều một vật có trọng lượng là 10000N lên độ cao 5m. Công của cần cẩu thực hiện là:
  A - 
80000J
  B - 
60000J
  C - 
70000J
  D - 
50000J
4-
Một máy kéo thực hiện một công là 75kJ làm một vật chuyển dời được một đoạn 50m (bỏ qua ma sát), lực kéo của máy là:
  A - 
1500J
  B - 
1500N
  C - 
1500W
  D - 
2000J
5-
Hải dùng chân tác dụng một lực 50N vào quả bóng bàn đang nằm trên sân. Quả bóng lăn được 20m rồi dừng lại. Lực của chân Hải đã thực hiện một công có độ lớn là:
  A - 
1000J
  B - 
1500J
  C - 
1800J
  D - 
Cả A, B, C đều sai
6-
Dùng mặt phẳng nghiêng để đưa vật lên độ cao h, ta được lợi về:
  A - 
Công
  B - 
Đường đi
  C - 
Lực
  D - 
Cả A, B, C
7-
Chọn phát biểu sai:
  A - 
Ròng rọc động không cho ta lợi về công nhưng cho ta lợi về lực.
  B - 
Ròng rọc cố định không cho ta lợi về lực nhưng có tác dụng thay đổi hướng của lực.
  C - 
Ròng rọc cố định cho ta lợi về công.
  D - 
Palăng là thiết bị kết hợp lợi ích của hai loại ròng rọc: cố định và động.
8-
Một công nhân khuân vác trong 2 giờ được 48 thùng hàng. Mỗi thùng hàng phải tiêu tốn một công là 15000J. Công suất của người công nhân là:
  A - 
70W
  B - 
80W
  C - 
90W
  D - 
100W
9-
Phát biểu nào sau đây là đúng?
  A - 
Dùng công, người ta không thể tính thời gian cần để hoàn thành công việc.
  B - 
Dùng công, người ta có thể tính thời gian cần để hoàn thành công việc.
  C - 
Công suất là công thực hiện trong một đơn vị thời gian.
  D - 
Cả A, B, C đều đúng.
10-
Đơn vị của công suất là:
  A - 
J/s
  B - 
W
  C - 
HP (mã lực với 1HP = 736W)
  D - 
Tất cả các đơn vị trên
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters