WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 15
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 09:51:07 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một con ngựa kéo xe với một lực là 1000N đi trên quãng đường dài 0,6km trong 20 phút. Công sinh ra khi ngựa chạy trên quãng đường đó là:
  A - 
600kJ
  B - 
6000J
  C - 
600J
  D - 
6000kJ
2-
Một xe chuyển động đầu lên dốc với vận tốc 2m/s. Biết công suất của động cơ là 15kW. Lực kéo của động cơ là:
  A - 
6500N
  B - 
7500N
  C - 
1500N
  D - 
5000N
3-
Một thác nước cao 100m, trong một phút nước chảy vào hệ thống tuabin máy phát điện là 180m3. Công suất của dòng nước bằng:
  A - 
3000kW
  B - 
300kW
  C - 
30000kW
  D - 
Cả A, B, C cùng sai.
4-
Mô tô, ô tô khi đi lên dốc, người lái xe thường cho xe trở về số nhỏ (Số 1) và xe chạy chậm lại. Việc làm này là để:
  A - 
Tăng lực ma sát nghỉ cho xe khỏi tuột dốc.
  B - 
Tăng lực kéo của động cơ.
  C - 
Giảm lực cản không khí.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
5-
Cơ năng gồm hai dạng là:
  A - 
Thế năng và nhiệt năng.
  B - 
Động năng và cơ năng.
  C - 
Động năng và thế năng.
  D - 
Cơ năng và nhiệt năng.
6-
Thế năng hếp dẫn là thế năng của vật do có độ cao xác định so với:
  A - 
Tâm trái đất
  B - 
Mặt đất
  C - 
Một điểm bất kì
  D - 
Cả A, B, C đều đúng
7-
Thế năng đàn hồi phụ thuộc vào:
  A - 
Vị trí tương đối giữa các thành phần của vật.
  B - 
Độ biến dạng của vật.
  C - 
Vị trí vật so với mặt đất.
  D - 
Cả A, B đều đúng.
8-
Chọn câu phát biểu sai:
  A - 
Một vật có khả năng thực hiện công thì vật đó có năng lượng.
  B - 
Vật có khả năng sinh công bao nhiêu thì vật có dự trữ bấy nhiêu năng lượng.
  C - 
Động năng là năng lượng có được do tương tác giữa các vật.
  D - 
Thế năng hấp dẫn là năng lượng có được do vật có đệ cao so với vật được chọn làm mốc.
9-
Hai vật có khối lượng m1m2 (với m1 > m2) chuyển động cùng vận tốc. So sánh động năng của hai vật.
  A - 
Bằng nhau.
  B - 
Động năng của vật có khối lượng m2 lớn hơn.
  C - 
Động năng của vật có khối lượng m2 lớn hơn.
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
10-
Hai vật có khối lượng m1m2 (với m1 > m2) chuyển động có động năng bằng nhau. So sánh vận tốc của hai vật.
  A - 
Bằng nhau
  B - 
Vận tốc của vật có khối lượng m1 lớn hơn.
  C - 
Vận tốc của vật có khối lượng m2 lớn hơn
  D - 
Cả A, B, C đều sai.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 36
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters