WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 19
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:03:42 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Biết nhiệt dung riêng của nước là 4.200J/kgK. Khối lượng nước ở nhiệt độ 10oC. Sau khi được cung cấp nhiệt lượng 12,6kJ, nước tăng lên đến nhiệt độ 15oC. Khối lượng của nước là:
  A - 
0,6g.
  B - 
60g.
  C - 
6kg.
  D - 
600g.
2-
Khối đồng m = 100g ở nhiệt độ 10oC, sau khi nhận nhiệt lượng 380J thì tăng lên đến nhiệt độ 20oC. Nhiệt dung riêng của đồng là:
  A - 
380J/kgK.
  B - 
2.500J/kgK.
  C - 
4.200J/kgK.
  D - 
130J/kgK.
3-
Khối đồng m = 2kg nhận nhiệt lượng 7.600J thì tăng thêm 10oC. Nhiệt dung riêng của đồng là:
  A - 
380J/kgK
  B - 
2.500J/kgK.
  C - 
4.200J/kgK.
  D - 
130J/kgK
4-
Pha 100g nước ở 100oC vào 100g nước ở 40oC. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là:
  A - 
30oC
  B - 
50oC
  C - 
60oC
  D - 
70oC
5-
Pha 100g nước ở 80oC vào 200g nước ở 20oC. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp là:
  A - 
30oC
  B - 
50oC
  C - 
40oC
  D - 
70oC
6-
Để có được 1,2 kg nước ở 36oC, người ta trợn một khối lượng m1 nước ở 15oC với khối lượng m2(kg) nước ở 85oC. khối lượng nước ở mỗi loại là:
  A - 
m1 = 0,84kg; m2 = 0,36kg
  B - 
m1 = 8,4kg; m2 = 3,6kg
  C - 
m1 = 0,36kg; m2 = 0,84kg
  D - 
m1 = 3,4kg; m2 = 8,4kg
7-
Pha 300g nước ở 100oC vào m (g) nước ở 20oC. Nhiệt độ cuối cùng của hỗn hợp nước là 50oC. khối lượng m là:
  A - 
300g
  B - 
200g
  C - 
100g
  D - 
50g
8-
Pha m (g) nước ở 100oC vào 50g nước ở 30oC. Nhiệt độ cưới cùng của hỗn hợp nước là 50oC. khối lượng m là:
  A - 
10g
  B - 
20g
  C - 
30g
  D - 
40g
9-
Năng suất tỏa nhiệt của xăng là 46.106J/kg. Khi đốt hoàn toàn khối lượng xăng là 1g thì sẽ tỏa ra một nhiệt lượng.
  A - 
46.106J
  B - 
46.104J
  C - 
46.105J
  D - 
46.103J
10-
Đốt cháy hoàn toàn 4kg than đá, người ta thu được nhiệt lượng Q = 136.106J. Năng suất tỏa nhiệt của than đá bằng:
  A - 
34.105J/kg
  B - 
3,4.105J/kg
  C - 
3,4.106J/kg
  D - 
34.106J/kg
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 11
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters