WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 54
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:49:10 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Chữ cái nào có thể viết trong hình có dấu chấm hỏi?:

  A - 
E và M
  B - 
P và T
  C - 
P và E
  D - 
E và F
  E - 
A và C
2-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
  G - 
Hình G
  H - 
Hình H
3-
Cho hình dưới đây:

Hãy tìm hình thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
4-
Thiếu số nào?:

  A - 
Số 77
  B - 
Số 7
  C - 
Số 1
  D - 
Số 11
5-
Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi trong các hình dưới dây?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
6-
Từ nằm trong ngoặc đơn là từ gì?
GIVE(GONE)FOND
TOUT(....)REST

  A - 
TEST
  B - 
SPEAK
  C - 
READ
  D - 
GO
7-
Theo bạn,số kế tiếp theo là con số mấy?
8 8 6 2 ?

  A - 
-8
  B - 
9
  C - 
-4
  D - 
5
8-
Trong bốn từ dưới đây,từ nào không cùng nhóm với các từ còn lại?
PEPMIL
GIDONI
CABLK
THEWI

  A - 
PEPMIL
  B - 
GIDONI
  C - 
CABLK
  D - 
THEWI
9-
Hãy suy nghĩ để tìm một từ,vừa hoàn chỉnh từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ sau:
WEAT(....)MIT

  A - 
HIS
  B - 
YOWRS
  C - 
THEIR
  D - 
HER
10-
Danh từ nào sau đây có thể loại bỏ:
Sư tử
Hổ
Mèo
Linh Cẩu
Báo

  A - 
Sư tử
  B - 
Hổ
  C - 
Mèo
  D - 
Linh Cẩu
  E - 
Báo
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 108
Trắc Nghiệm IQ - 276
Trắc Nghiệm IQ - 136
Trắc Nghiệm IQ - 29
Trắc Nghiệm IQ - 141
Trắc Nghiệm IQ - 71
Trắc Nghiệm IQ - 204
Trắc Nghiệm IQ - 34
Trắc Nghiệm IQ - 186
Trắc Nghiệm IQ - 116
Trắc Nghiệm IQ - 28
Trắc Nghiệm IQ - 60
Trắc Nghiệm IQ - 101
Trắc Nghiệm IQ - 243
Trắc Nghiệm IQ - 215
Trắc Nghiệm IQ - 179
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters