WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 57
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 17:47:19 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Những chữ nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Chữ I và chữ O
  B - 
Chữ P và chữ O
  C - 
Chữ I và chữ E
  D - 
Chữ P và chữ I
2-
Hãy tìm ra từ không cùng nhóm với các từ còn lại:
TUEPCIR
NITNIGAP
SHOTCAM
OTHOP

  A - 
TUEPCIR
  B - 
NITNIGAP
  C - 
SHOTCAM
  D - 
OTHOP
3-
Đố bạn dấu chấm hỏi là số mấy?:

  A - 
Số 9
  B - 
Số 6
  C - 
Số 16
  D - 
Số 7
  E - 
Số 11
4-
Hãy suy nghĩ để tìm một từ, vừa hoàn chỉnh cho từ đứng trước vừa khởi đầu cho từ đứng sau:
SHR (....) ALE

  A - 
IMP
  B - 
END
  C - 
UN
  D - 
END
5-
Cho hình:

Hãy tìm hình thích hợp thay vào dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
6-
Cho hình sau đây:

Hình nào sau đây thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
7-
Số nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Số 17
  B - 
Số 8
  C - 
Số 34
  D - 
Số 16
  E - 
Số 61
8-
Hãy tìm con số thay thế vào dấu chấm hỏi?:
1 4 7 10 ?

  A - 
Số 16
  B - 
Số 13
  C - 
Số 10
  D - 
Số 11
9-
Gạch dưới từ nào không phải là tên của một nhà văn nổi tiếng:
GHOU
ALFUTRES
CASSIOP
ZABLAC

  A - 
GHOU
  B - 
ALFUTRES
  C - 
CASSIOP
  D - 
ZABLAC
10-
Tìm chữ cái còn thiếu:
F I M P ?

  A - 
Chữ T
  B - 
Chữ I
  C - 
Chữ O
  D - 
Chữ K
  E - 
Chữ A
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-St]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 184
Trắc Nghiệm IQ - 216
Trắc Nghiệm IQ - 111
Trắc Nghiệm IQ - 146
Trắc Nghiệm IQ - 252
Trắc Nghiệm IQ - 132
Trắc Nghiệm IQ - 265
Trắc Nghiệm IQ - 23
Trắc Nghiệm IQ - 105
Trắc Nghiệm IQ - 225
Trắc Nghiệm IQ - 256
Trắc Nghiệm IQ - 45
Trắc Nghiệm IQ - 98
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 40
Trắc Nghiệm IQ - 222
Trắc Nghiệm IQ - 157
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters