WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Kiến thức tổng quát   ||  Trắc nghiệm IQ    Trắc Nghiệm Sinh Học    Trắc Nghiệm Thiên Văn Học    Địa Lý - Môi Trường    Lịch sử  

Trắc Nghiệm IQ - 59
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 02:48:20 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Danh từ nào sau đây có thể loại bỏ?
ÀVNG
ẮST
TMÍ
XHAN
LMA

  A - 
ÀVNG
  B - 
ẮST
  C - 
TMÍ
  D - 
XHAN
  E - 
LMA
2-
Điền vào ngoặc đơn?
CRIC(CIEL)AILE
IMAM(....)FIEL

  A - 
HIS
  B - 
WEAT
  C - 
MALE
  D - 
GIVE
3-
Danh từ nào sau đây có thể loại bỏ:
CHNHA
CÀRTÔ
IỎT
HKOIA
ỪNGG

  A - 
CHNHA
  B - 
CÀRTÔ
  C - 
IỎT
  D - 
HKOIA
  E - 
ỪNGG
4-
Tìm một chữ hoặc một số thế vào dấu chấm hỏi để có thể hoàn thiện chữ sau:
11 1 111 1111 ? C Đ T

  A - 
M
  B - 
A
  C - 
Y
  D - 
N
  E - 
T
  F - 
Q
5-
Danh từ nào sau dây có thể loại bỏ?
HÌTN
ỌNG
TÂHN
ÝT
ACNH

  A - 
HÌTN
  B - 
ỌNG
  C - 
TÂHN
  D - 
ÝT
  E - 
ACNH
6-
Cho hình:

Hình nào thay thế cho dấu chấm hỏi?:

  A - 
Hình A
  B - 
Hình B
  C - 
Hình C
  D - 
Hình D
  E - 
Hình E
  F - 
Hình F
7-
Cho hình sau đây:

Dấu chấm hỏi được thay thế bằng hình nào trong số các hình dưới đây?:

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
  G - 
Hình 7
  H - 
Hình 8
8-
Hình nào trong sáu hình dưới đây có thể điền vào dãy hình phía trên?:


  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
  E - 
Hình 5
  F - 
Hình 6
9-
Từ nào trong ngoặc bổ túc từ đầu và khởi đầu từ sau (đồng nghĩa với dịch bệnh)
PH (...) G

  A - 
ÔN
  B - 
ÂN
  C - 
ÊN
  D - 
ƯN
10-
Từ nào trong số 4 từ sau đây không phải là tên của một thành phố Châu Âu nào?:
NERBIL
CACHOGI
DRENLOS
SIVENE

  A - 
NERBIL
  B - 
CACHOGI
  C - 
DRENLOS
  D - 
SIVENE
 
[Người đăng: Đặng Vân Oanh-ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm IQ - 01
Trắc Nghiệm IQ - 14
Trắc Nghiệm IQ - 86
Trắc Nghiệm IQ - 10
Trắc Nghiệm IQ - 02
Trắc nghiệm IQ - 84
Trắc Nghiệm IQ - 278
Trắc Nghiệm IQ - 284
Trắc Nghiệm IQ - 13
Trắc Nghiệm IQ - 79
Trắc Nghiệm IQ - 80
Trắc Nghiệm IQ - 12
Trắc Nghiệm IQ - 82
Trắc Nghiệm IQ - 77
Trắc Nghiệm IQ - 04
Trắc Nghiệm IQ - 83
Trắc Nghiệm IQ - 85
Trắc Nghiệm IQ - 08
Trắc Nghiệm IQ - 81
Trắc Nghiệm IQ - 221
Đề Xuất
Trắc Nghiệm IQ - 148
Number Puzzles - Test 04
Trắc Nghiệm IQ - 168
Trắc Nghiệm IQ - 61
Trắc Nghiệm IQ - 260
Trắc Nghiệm IQ - 258
Trắc Nghiệm IQ - 20
Trắc Nghiệm IQ - 142
Trắc Nghiệm IQ - 238
Trắc Nghiệm IQ - 249
Trắc Nghiệm IQ - 106
Trắc Nghiệm IQ - 55
Trắc Nghiệm IQ - 147
Trắc Nghiệm IQ - 136
Trắc Nghiệm IQ - 45
Trắc Nghiệm IQ - 39
Trắc Nghiệm IQ - 265
Trắc Nghiệm IQ - 250
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters