WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 08
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:57:29 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?
  A - 
Hòn đá lăn từ trên núi xuống
  B - 
Xe máy chạy trên đường
  C - 
Lá rơi từ trên cao xuống
  D - 
Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa
2-
Hai lực cân bằng là hai lực:
  A - 
cùng điểm đặt, cùng phương, cùng chiều và cường độ bằng nhau.
  B - 
cùng điểm đặt, cùng phương, ngược chiều và cường độ bằng nhau.
  C - 
đặt trên hai vật khác nhau, cùng phương, cùng chiều và cường độ bằng nhau.
  D - 
đặt trên hai vật khác nhau, cùng phương, ngược chiều và cường độ bằng nhau.
3-
Một vật đang đứng yên trên mặt phẳng nằm ngang. Các lực tác dụng vào vật cân bằng nhau là:
  A - 
Trọng lực P của Trái Đất với lực ma sát F của mặt bàn
  B - 
Trọng lực P của Trái Đất với lực đàn hồi
  C - 
Trọng lực P của Trái Đất với phản lực N của mặt bàn
  D - 
Lực ma sát F với phản lực N của mặt bàn
4-
Một vật nếu có lực tác dụng sẽ:
  A - 
thay đổi khối lượng
  B - 
thay đổi vận tốc
  C - 
không thay đổi trạng thái
  D - 
không thay đổi hình dạng
5-
Khi có lực tác dụng, mọi vật đều không thể thay đổi vận tốc đột ngột được vì mọi vật đều có:
  A - 
ma sát
  B - 
trọng lực
  C - 
quán tính
  D - 
đàn hồi
6-
Khi có lực tác dụng lên một vật thì... Chọn phát biểu đúng.
  A - 
Lực tác dụng lên một vật làm vật chuyển động nhanh lên
  B - 
Lực tác dụng lên một vật làm vật chuyển động chậm lại
  C - 
Lực tác dụng lên một vật làm vật biến dạng và biến đổi chuyển động của vật
  D - 
Lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật
7-
Quan sát hình vẽ bên, cặp lực cân bằng là:

  A - 
F1 và F3
  B - 
F1 và F4
  C - 
F4 và F3
  D - 
F1 và F2
8-
Sử dụng hình vẽ bên (minh họa cho trường hợp kéo gàu nước từ dưới giếng lên.) Hãy chọn phát biểu chưa chính xác:

  A - 
Lực kéo có phương thẳng đứng, chiều hướng lên trên, độ lớn 40N
  B - 
Trọng lực có phương thẳng đứng, chiều hướng xuống, độ lớn 30N
  C - 
Lực kéo và trọng lực cùng phương
  D - 
Khối lượng của gàu nước là 30kg
9-
Có ba lực cùng tác dụng lên một vật như hình vẽ bên. Lực tổng hợp tác dụng lên vật là:

  A - 
75N
  B - 
125N
  C - 
25N
  D - 
50N
10-
Khi ném một quả bóng lên cao (bỏ qua mọi ma sát), hình vẽ nào sau đây diễn tả đúng các lực tác dụng lên quả bóng.

  A - 
Hình 1
  B - 
Hình 2
  C - 
Hình 3
  D - 
Hình 4
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters