WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 14
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:50:34 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Biết thầy Giang có khối lượng 60 kg, diện tích một bàn chân là 30 cm2. Tính áp suất thầy Giang tác dụng lên sàn khi đứng cả hai chân?
  A - 
1Pa
  B - 
2 Pa
  C - 
10Pa
  D - 
100.000Pa
2-
Một máy đánh ruộng có khối lượng 1 tấn, để máy chạy được trên nền đất ruộng thì áp suất máy tác dụng lên đất là 10.000 Pa. Hỏi diện tích 1 bánh của máy đánh phải tiếp xúc với ruộng là:
  A - 
1m2
  B - 
0,5m2
  C - 
10000cm2
  D - 
10m2
3-
Điều nào sau đây đúng khi nói về áp suất chất lỏng.
  A - 
Chất lỏng gây áp suất theo mọi phương.
  B - 
Áp suất tác dụng lên thành bình không phụ thuộc diện tích bị ép.
  C - 
Áp suất gây ra do trọng lượng của chất lỏng tác dụng lên một điểm tỉ lệ nghịch với độ sâu.
  D - 
Nếu cùng độ sâu thì áp suất như nhau trong mọi chất lỏng khác nhau.
4-
Áp suất mà chất lỏng tác dụng lên một điểm phụ thuộc:
  A - 
Khối lượng lớp chất lỏng phía trên
  B - 
Trọng lượng lớp chất lỏng phía trên
  C - 
Thể tích lớp chất lỏng phía trên
  D - 
Độ cao lớp chất lỏng phía trên
5-
Điều nào sau đây là đúng khi nói về áp suất của chất lỏng?
  A - 
Chất lỏng gây ra áp suất theo mọi phương lên đáy bình, thành bình và các vật ở trong lòng nó.
  B - 
Chất lỏng gây ra áp suất theo phương ngang.
  C - 
Chất lỏng gây ra áp suất theo phương thẳng đứng, hướng từ dưới lên trên.
  D - 
Chất lỏng chỉ gây ra áp suất tại những điểm ở đáy bình chứa.
6-
Công thức tính áp suất chất lỏng là:
  A - 
  B - 
p = d.h
  C - 
p = d.V
  D - 
7-
Trong các kết luận sau, kết luận nào không đúng đối với bình thông nhau?
  A - 
Bình thông nhau là bình có 2 hoặc nhiều nhánh thông nhau.
  B - 
Tiết diện của các nhánh bình thông nhau phải bằng nhau.
  C - 
Trong bình thông nhau có thể chứa 1 hoặc nhiều chất lỏng khác nhau.
  D - 
Trong bình thông nhau chứa cùng 1 chất lỏng đứng yên, các mực chất lỏng ở các nhánh luôn ở cùng 1 độ cao.
8-
Một cục nước đá đang nổi trong bình nước. Mực nước trong bình thay đổi như thế nào khi cục nước đá tan hết:
  A - 
Tăng
  B - 
Giảm
  C - 
Không đổi
  D - 
Không xác định được
9-
Ba bình chứa cùng 1 lượng nước ở 4oC. Đun nóng cả 3 bình lên cùng 1 nhiệt độ. So sánh áp suất của nước tác dụng lên đáy bình ta thấy:

  A - 
p1 = p2 = p3
  B - 
p1 > p2 > p3
  C - 
p3 > p2 > p1
  D - 
p2 > p3 > p1
10-
Một bình đựng chất lỏng như bên. Áp suất tại điểm nào nhỏ nhất?

  A - 
Tại M
  B - 
Tại N
  C - 
Tại P
  D - 
Tại Q
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 37
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 11
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 02
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters