WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 33
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 06:31:55 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Một máy kéo thực hiện một công là 75kJ làm vật chuyển dời được một đoạn 50m, lực kéo của máy là:
  A - 
1500J
  B - 
1500N
  C - 
1500W
  D - 
2000J
2-
Nếu gọi A1 là công tối thiểu cần thiết để đưa một vật 1000kg lên cao 2m, A2 là công tối thiểu cần thiết để đưa một vật 2000kg lên cao 1m thì:
  A - 
A1 = 2A2
  B - 
A1 = A2
  C - 
A2 = 2A1
  D - 
Chưa đủ điều kiện để so sánh
3-
Một ô tô nặng 1500kg có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất là 250cm2. Áp lực và áp suất của ô tô trên mặt đường lần lượt là:
  A - 
1500N ; 60.000 N/m2
  B - 
15000 N ; 60.000 N/m2
  C - 
1500N ; 600.000 N/m2
  D - 
15.000N ; 600.000 N/m2
4-
Gắn một vật vào lực kế, lực kế chỉ 8,9 N. Nhúng chìm vật vào trong nước thì lực kế chỉ 7,9N. Biết rằng vật là khối đặc thì thể tích của vật là:
  A - 
50cm3
  B - 
150cm3
  C - 
100cm3
  D - 
200cm3
5-
Một học sinh dùng một lực 50N để đẩy một thùng hàng nhưng thùng hàng không dịch chuyển. Lực của học sinh thực hiện một công là:
  A - 
50J
  B - 
70J
  C - 
0J
  D - 
100J
6-
Tác dụng một lực F = 20N theo phương nằm ngang , chiều từ trái sang phải làm vật chuyển động. Khi vật đạt vận tốc 15m/s , tác dụng thêm vào vật lực F’ = 20N cùng phương theo chiều ngược lại với lực F . Tìm vận tốc ngay lúc đó của vật.
  A - 
V = 15m/s
  B - 
V = 30m/s
  C - 
V = 0
  D - 
Không xác định được
7-
So sánh áp suất tại các điểm A ,B ,C ,D ,E trong bình đựng chất lỏng?

  A - 
pA < pB = pC < pD < pE
  B - 
pA > pB = pC > pD > pE
  C - 
pApB = pCpDpE
  D - 
pApB = pCpDpE
8-
Vật A chuyển động với vận tốc 5 m/s. Chuyển động nào sau đây có cùng vận tốc với vật. Hãy chọn đáp án Đúng?
  A - 
V = 19 km/h
  B - 
V = 20 km/h
  C - 
V = 18 km/h
  D - 
Cả ba kết quả trên đều sai
9-
Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống.
Chuyển động hay đứng yên mang .................vì đối với một vật có thể là ................ So với vật này nhưng lại ......................so với vật khác .
  A - 
Tính tương đối − Chuyển động − Đứng yên
  B - 
Tính tuyệt đối − Chuyển động − Đứng yên
  C - 
Tính tuyệt đối − Đứng yên − Chuyển động
  D - 
Không có đáp án đúng
10-
Trong thời gian 10 phút một người đi bộ được quảng đường là 1,2 km. Tính vận tốc của người đó?
  A - 
5,2 km/h
  B - 
6,2 km/h
  C - 
7,2 km/h
  D - 
8,2 km/h
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 35
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters