WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 35
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 07:03:06 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Vận tốc của một ô tô là 36km/h. Điều đó cho biết gì?
  A - 
Ô tô chuyển động được 36km.
  B - 
Ô tô chuyển động trong một giờ.
  C - 
Trong mỗi giờ, ô tô đi được 36km.
  D - 
Ô tô đi 1km trong 36 giờ.
2-
Độ lớn của vận tốc biểu thị tính chất nào của chuyển động?
  A - 
Quãng đường chuyển động dài hay ngắn.
  B - 
Tốc độ chuyển động nhanh hay chậm.
  C - 
Thời gian chuyển động dài hay ngắn.
  D - 
Cho biết cả quãng đường, thời gian và sự nhanh hay chậm của chuyển động.
3-
Làm thế nào để biết ai chạy nhanh, ai chạy chậm?
  A - 
Căn cứ vào quãng đường chuyển động.
  B - 
Căn cứ vào thời gian chuyển động.
  C - 
Căn cứ vào quãng đường và thời gian chuyển động.
  D - 
Căn cứ vào quãng đường mỗi người chạy được trong một khoảng thời gian nhất định.
4-
Trong các câu nói về lực ma sát sau đây , câu nào là đúng?
  A - 
Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật
  B - 
Khi vật chuyển động nhanh dần lên , chứng tỏ lực ma sát biến mất
  C - 
Lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật này lên vật kia
  D - 
Khi vật chuyển động chậm dần , chứng tỏ lực ma sát tăng dần
5-
Vật sẽ như thế nào khi chỉ chịu tác dụng của hai lực cân bằng? Hãy chọn câu trả lời đúng?
  A - 
Vật đang đứng yên sẽ chuyển động nhanh dần
  B - 
Vật đang đứng yên sẽ đứng yên mãi, hoặc vật chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều mãi
  C - 
Vật đang chuyển động sẽ dừng lại
  D - 
Vật đang chuyển động đều sẽ không chuyển động đều nữa
6-
72km/h tương ứng với bao nhiêu m/s? Chọn kết quả đúng?
  A - 
15m/s
  B - 
20m/s
  C - 
25m/s
  D - 
30m/s
7-
Trong các cách sau đây , cách nào làm giảm được lực ma sát?
  A - 
Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc
  B - 
Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc
  C - 
Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc
  D - 
Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc
8-
Trong các câu nói về lực ma sát sau đây, câu nào là đúng?
  A - 
Lực ma sát cùng hướng với hướng chuyển động của vật.
  B - 
Khi vật chuyển động nhanh dần lên, lực ma sát lớn hơn lực đẩy.
  C - 
Khi một vật chuyển động chậm dần, lực ma sát nhỏ hơn lực đẩy.
  D - 
Lực ma sát ngược hướng với hướng chuyển động của vật.
9-
Lực là đại lượng vectơ vì:
  A - 
Lực làm vật biến dạng
  B - 
Lực có độ lớn , phương và chiều
  C - 
Lực làm vật thay đổi tốc độ
  D - 
Lực làm cho vật chuyển động
10-
Trong các phép đổi đơn vị vận tốc sau nay, phép đổi nào là sai?
  A - 
12m/s = 43,2km/h
  B - 
48km/h = 23,33m/s
  C - 
150cm/s = 5,4km/h
  D - 
62km/h = 17.2m/s
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 21
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters