WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 11
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 12:02:18 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Khi chuy ển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật nhanh lên thì đại lượng nào sau đây thay đổi:
  A - 
Khối lượng của vật.
  B - 
Nhiệt độ của vật.
  C - 
Thể tích của vật.
  D - 
Tất cả các đại lượng trên.
2-
Chất nào dẫn nhiệt tốt nhất trong các chất sau đây?
  A - 
Chất khí
  B - 
Chất lỏng
  C - 
Chất rắn
  D - 
Cả ba chất như nhau.
3-
Năng lượng từ mặt trời truyền xuống trái đất bằng cách nào?
  A - 
Bằng bức xạ nhiệt
  B - 
Bằng sự dẫn nhiệt qua không khí
  C - 
Sự đối lưu
  D - 
Bằng một cách khác
4-
Trong các cách sắp xếp vật liệu dẫn nhiệt từ tốt hơn đến kém hơn sau đây cách nào là đúng?
  A - 
Nhôm, đồng, thủy tinh
  B - 
Đồng, nhôm, thủy tinh.
  C - 
Thủy tinh, nhôm, đồng.
  D - 
Thủy tinh, nhôm, đồng.
5-
Đặt một thìa nhôm vào một cốc nước nóng thì nhiệt năng của thìa nhôm và của cốc thay đổi như thế nào?
  A - 
Nhiệt năng của thìa nhôm và của nước trong cốc giảm.
  B - 
Nhiệt năng của thìa nhôm và của nước trong cốc tăng.
  C - 
Nhiệt năng của thìa nhôm tăng, của nước trong cốc giảm.
  D - 
Nhiệt năng của thìa nhôm giảm, của nước trong cốc tăng.
6-
Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử, phân tử?
  A - 
Chuyển động không ngừng.
  B - 
Chỉ có thế năng, không có động năng.
  C - 
Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
  D - 
Giữa các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật có khoảng cách.
7-
Khi đổ 40cm3 rượu vào 40cm3 nước, ta thu được một hỗn hợp rượu − nước có thể tích:
  A - 
nhỏ hơn 80cm3
  B - 
lớn hơn 80cm3
  C - 
bằng 80cm3
  D - 
có thể bằng hoặc nhỏ hơn 80cm3
8-
Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử phân tử?
  A - 
Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao
  B - 
Có lúc chuyển động có lúc đứng yên
  C - 
Chuyển động không ngừng
  D - 
Giữa các ngyuên tử phân tử có khoảng cách
9-
Một trái táo đang rơi từ trên cây xuống đất thì có:
  A - 
Động năng giảm dần.
  B - 
Động năng tăng dần.
  C - 
Thế năng tăng dần.
  D - 
Động năng tăng dần thế năng giảm dần.
10-
Thả một miếng sắt nung nóng vào cốc nước lạnh thì:
  A - 
nhiệt năng của miếng sắt tăng.
  B - 
nhiệt năng của miếng sắt không thay đổi.
  C - 
nhiệt năng của miếng sắt giảm.
  D - 
nhiệt năng của nước giảm.
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 36
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 36
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters