WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 04:39:33 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Trong chân không sự truyền nhiệt thực hiện bằng hình thức nào?
  A - 
Dẫn nhiệt.
  B - 
Đối lưu.
  C - 
Bức xạ nhiệt.
  D - 
Cả A,B,C đều đúng.
2-
Viên bi lăn trên mặt đất, năng lượng của nó tồn tại ở dạng nào?
  A - 
Thế năng hấp dẫn.
  B - 
Thế năng đàn hồi.
  C - 
Động năng.
  D - 
Một loại năng lượng khác.
3-
Đơn vị nhiệt lượng là gì?
  A - 
J
  B - 
N
  C - 
cm
  D - 
kg
4-
Chọn câu sai trong các câu sau:
  A - 
Chất rắn dẫn nhiệt tốt.
  B - 
Chất lỏng dẫn nhiệt kém.
  C - 
Chân không dẫn nhiệt kém nhất.
  D - 
Chất khí dẫn nhiệt còn kém hơn chất lỏng.
5-
Chọn câu giải thích đúng.Khi một người cưa lâu tấm gỗ, lưỡi cưa bị nóng lên, đó là vì:
  A - 
Nhiệt lượng truyền từ người sang lưỡi cưa.
  B - 
Lưỡi cưa nhận một nhiệt lượng từ gỗ.
  C - 
Lưỡi cưa nhận một nhiệt năng từ gỗ.
  D - 
Công của người cưa làm tăng nhiệt năng của lưỡi cưa.
6-
Chọn câu trả lời đúng nhất. Tính chất nào sau đây không phải của nguyên tử phân tử?
  A - 
Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao
  B - 
Có lúc chuyển động có lúc đứng yên
  C - 
Chuyển động không ngừng
  D - 
Giữa các nguyên tử phân tử có khoảng cách
7-
Chọn câu trả lời đúng nhất. Một trái táo đang rơi từ trên cây xuống đất thì có:
  A - 
Động năng giảm dần.
  B - 
Động năng tăng dần.
  C - 
Thế năng tăng dần.
  D - 
Động năng tăng dần thế năng giảm dần.
8-
Một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 20oC. Nhiệt lượng cần cung cấp cho ấm nhôm tăng nhiệt độ từ 20oC đến 100oC? Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/ kg.K. Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/ kg.K
  A - 
28160 J
  B - 
28260 J
  C - 
28360 J
  D - 
28460 J
9-
Chọn câu đúng. Xoa hai bàn tay vào nhau ta thấy tay nóng lên. Trong hiện tượng này có sự chuyển hóa năng lượng:
  A - 
Từ cơ năng sang cơ năng.
  B - 
Từ nhiệt năng sang cơ năng.
  C - 
Từ nhiệt năng sang nhiệt năng.
  D - 
Từ cơ năng sang nhiệt năng.
10-
Một ấm nhôm có khối lượng 400g chứa 1 lít nước ở nhiệt độ 20oC. Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước tăng nhiệt độ từ 20oC đến 100oC? Biết nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/ kg.K. Nhiệt dung riêng của nước là 4200J/ kg.K
  A - 
326 000 J
  B - 
336 000 J
  C - 
346 000 J
  D - 
356 000 J
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 28
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 06
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 14
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 03
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 13
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 27
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 32
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 23
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 05
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 09
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2022 - VNEDU.ORG

free counters