WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Tin Học   ||  Căn Bản    Văn Phòng    Hệ Thống - Mạng    Phần Mềm Ứng Dụng    Kỹ thuật số    Lập trình    SQL  

Trắc Nghiệm Pascal - Bài 03
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 03:42:52 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình thường bao gồm?
  A - 
Bảng chữ cái và cú pháp
  B - 
Bảng chữ cái và ngữ nghĩa
  C - 
Cú pháp và ngữ nghĩa
  D - 
Bảng chữ cái, cú pháp và ngữ nghĩa
2-
Trong Turbo Pascal, Tên là một dãy liên tiếp không quá?
  A - 
127 kí tự
  B - 
8 kí tự
  C - 
16 kí tự
  D - 
255 kí tự
3-
Trong ngôn ngữ Pascal, ……………… được dùng với ý nghĩa riêng xác định, người lập trình không được sử dụng với ý nghĩa khác. Trong dấu ... là gì?
  A - 
Tên chuẩn
  B - 
Tên dành riêng
  C - 
Tên do người lập trình đặt
  D - 
Tất cả đều đúng
4-
Trong ngôn ngữ Pascal, ……………… được dùng với ý nghĩa riêng, xác định bằng cách khai báo trước khi sử dụng và không được trùng với tên dàng riêng. Trong dấu ... là gì?
  A - 
Tên chuẩn
  B - 
Tên dành riêng
  C - 
Tên do người lập trình đặt
  D - 
Tất cả đều đúng
5-
Trong ngôn ngữ Pascal, các đoạn chú thích được đặt giữa cặp dấu?
  A - 
Dấu { và } hoặc /* và */
  B - 
Dấu { và } hoặc (* và *)
  C - 
Dấu /* và */ hoặc (* và *)
  D - 
Tất cả các đáp án trên
6-
Biểu diễn nào sau đây không phải là biểu diễn hằng trong Pascal?
  A - 
"42’
  B - 
"C
  C - 
-22
  D - 
4+4
7-
Trong ngôn ngữ Pascal, để khai báo tên chương trình ta sử dụng từ khóa nào?
  A - 
USES
  B - 
VAR
  C - 
BEGIN
  D - 
PROGRAM
8-
Trong ngôn ngữ Pascal, phần thân chương trình được mở đầu và kết thúc bởi?
  A - 
BEGIN .... END.
  B - 
VAR .... END.
  C - 
USES ..... END.
  D - 
Tất cả đều sai
9-
Trong ngôn ngữ Pascal, kiểu dữ liệu nào sau đây thể hiện kiểu dữ liệu kiểu số thực?
  A - 
Byte
  B - 
Word
  C - 
Real
  D - 
Integer
10-
Trong ngôn ngữ Pascal, kiểu dữ liệu nào sau đây thể hiện kiểu dữ liệu kiểu số nguyên?
  A - 
Byte
  B - 
Word
  C - 
Real
  D - 
Integer
 
[Người đăng: Thành Lãm - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 16
Trắc nghiệm C++ - Bài 18
Trắc Nghiệm C# - Bài 53
Trắc Nghiệm C# - Bài 42
Trắc Nghiệm Java - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 01
Trắc nghiệm PHP - Bài 01
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 02
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 05
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 23
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 04
Trắc Nghiệm C++ - Bài 01
Trắc Nghiệm Java - Bài 50
Trắc nghiệm C++ - Bài 14
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 02
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 01
Trắc Nghiệm Visual Foxpro - Bài 03
Trắc Nghiệm ASP.NET - Bài 03
Trắc Nghiệm Java - Bài 02
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 08
Đề Xuất
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 49
Trắc nghiệm XML - Bài 16
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 01
Trắc Nghiệm C++ - Bài 09
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web Và Flash - Bài 15
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 22
Trắc Nghiệm ASP.NET (English) - Bài 20
Trắc nghiệm Linux - Bài 65
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 31
Trắc Nghiệm C Sharp - Bài 13
Trắc Nghiệm Thiết Kế Web (English) - Bài 29
Trắc nghiệm Linux - Bài 36
Trắc nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C++ - Bài 21
Trắc nghiệm Linux - Bài 64
Trắc nghiệm XML - Bài 30
Trắc Nghiệm Java - Bài 25
Trắc Nghiệm Visual Basic - Bài 15
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 27
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C - Bài 12
Trắc Nghiệm Ngôn Ngữ Lập Trình C ( English ) - Bài 10
Phong Bảo Official
Phong Bao Official

Phong Bảo Karaoke
Phong Bảo Karaoke
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2020 - VNEDU.ORG

free counters