WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Luyện thi Đại học   ||  Toán    Vật Lý    Hóa    Sinh Học  

Đạo Hàm - Bài 20
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 16:51:09 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Cho đồ thị hàm số
Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề sai:
  A - 
(C) chỉ có 1 trục đối xứng
  B - 
(C) chỉ có 1 tâm đối xứng
  C - 
(C) chỉ có 1 tiệm cận ngang
  D - 
(C) chỉ có 1 tiệm cận đứng
2-
Cho đồ thị hàm số
Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng.
  A - 
(C) không có trục đối xứng
  B - 
(C) có 1 tiệm cận xiên
  C - 
(C) không có tâm đối xứng
  D - 
(C) có 2 cực trị
3-
Cho hàm số .
Biết hàm số này tăng trên từng khoảng xác định của nó và đồ thị đi qua điểm A(4, 1). Tính m:
  A - 
m = -1
  B - 
m = 1
  C - 
m = 3
  D - 
m = -3
4-
Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của đồ thị hàm số sau:

  A - 
y = 2x - 2
  B - 
y = 2x + 2
  C - 
y = x - 2
  D - 
y = x + 2
5-
Cho đồ thị hàm số:
Lập phương trình tiếp tuyến với đồ thị (H) tại giao điểm của (H) với Ox:
  A - 
y = 2x - 4
  B - 
y = 2x + 4
  C - 
y = -2x + 4
  D - 
y = -2x - 4
6-
Cho đồ thị hàm số :
Với giá trị nào của m thì điểm I(1, 3) là tâm đối xứng của đồ thị.
  A - 
m = -1
  B - 
m = 2
  C - 
m = 1
  D - 
m = -2
7-
Tìm m để đường thẳng (d): y = x + m luôn cắt đồ thị
tại 2 điểm thuộc hai nhánh phân biệt.
  A - 
m > 2
  B - 
m > 0
  C - 
m ≠ 0
  D - 
Mọi m
8-
Tìm m để tam giác tạo bởi 2 trục toạ độ và tiệm cận xiên của đồ thị hàm số sau có diện tích bằng 4

  A - 
m = -6 hay m = 2
  B - 
m = 6 hay m = -2
  C - 
m = -2
  D - 
m = 6
9-
Cho đồ thị hàm số . Số điểm trên (C) có toạ độ nguyên là:
  A - 
8
  B - 
6
  C - 
4
  D - 
2
10-
Cho hàm số . Tìm a để hàm số đồng biến trên khoảng (0, 3)
  A - 
  B - 
  C - 
  D - 
 
[Người đăng: Trinh Doan - ST]
Xem Nhiều nhất
Lượng Giác - Bài 97
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 11
Phương trình vi phân - Bài 68
Phương trình vi phân - Bài 70
Phương trình vi phân - Bài 77
Phương trình vi phân - Bài 76
Phương trình vi phân - Bài 71
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 21
Phương trình vi phân - Bài 74
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 06
Phương trình vi phân - Bài 75
Phương trình vi phân - Bài 72
Tổ hợp - Bài 14
Phương trình vi phân - Bài 73
Phương trình vi phân - Bài 69
Lượng Giác - Bài 99
Phương Trình Chứa Dấu Trị Tuyệt Đối - Bài 04
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 10
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 04
Phương Trình Vô Tỉ - Bài 05
Đề Xuất
Hàm số mũ - Hàm số Logarit - Bài 15
Lượng Giác - Bài 59
Phương trình vi phân - Bài 05
Lượng Giác - Bài 48
Lượng Giác - Bài 76
Luyện Thi Đại Học Đề thi 06
Nguyên hàm - Bài 22
Bất Phương Trình Vô Tỉ - Bài 01
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 109
Luyện Thi Đại Học Đề thi 40
Tích phân - Bài 33
Lượng Giác - Bài 29
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 07
Đạo hàm - Bài 73
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 51
Hình Giải Tích Phẳng - Bài 02
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 41
Hình Giải Tích Trong Không Gian - Bài 63
Luyện thi đại học Giải tích - Bài 27
Số phức - Bài 03
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2021 - VNEDU.ORG

free counters