WEBSITE bất vụ lợi - Vì lợi ích học vấn Cộng Đồng - Non-Profit Website for the benefit of Community Learning
TRANG NHÀ
Giới thiệu VNEDU.ORG
Điều khoản và bản quyền
Liên lạc VNEDU
---Công Cụ:---
Soạn Biểu thức
Bảng màu HTML
Ký hiệu đặc biệt 01
Ký hiệu đặc biệt 02
Ký hiệu đặc biệt 03
Ký hiệu đặc biệt 04
Ký hiệu đặc biệt 05
Ký hiệu đặc biệt 06
Ký hiệu đặc biệt 07
Ký hiệu đặc biệt [Toán]
---Ứng dụng phát triển---
TRUNG TÂM TRẮC NGHIỆM
Lớp 8   ||  Toán    Vật Lý    Lịch Sử    Sinh Học    Hóa Học    Tiếng Anh  

Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 33
Ngày làm bài: Hôm nay lúc 08:49:11 (Server time)
Số câu hỏi: 10.   Tổng điểm: 10
Yêu cầu hoàn thành: 60 phút.
Thời gian còn lại: 
Cỡ chữ câu hỏi:  Cỡ chữ đáp án:


1-
Năng suất toả nhiệt của nhiên liệu có đơn vị là:
  A - 
J/kg.K
  B - 
J.kg
  C - 
J/kg
  D - 
J.kg/K
2-
Trong các trươờng hợp sau, trường hợp nào nhiệt năng thay đổi là do sự truyền nhiệt?
  A - 
Khi bật que diêm, que diêm cháy.
  B - 
Đốt nóng miếng đồng rồi thả vào cốc nước lạnh.
  C - 
Khi đóng cọc, sờ vào búa thấy nóng.
  D - 
Xát mạnh hai bàn tay vào nhau thấy nóng.
3-
Phát biểu nào sau đây không đúng ?
  A - 
Năng lượng được bảo toàn trong các hiện tượng cơ và nhiệt.
  B - 
Nhiệt độ là một dạng của năng lượng.
  C - 
Cơ năng có thể chuyển hóa hoàn toàn thành nhiệt năng .
  D - 
Nhiệt năng có thể chuyển hóa hoàn toàn thành cơ năng.
4-
Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5kg đồng để tăng nhiệt độ từ 20oC lên 500oC ( biết cđồng = 380J/kg.K ).
  A - 
Q = 57000J
  B - 
Q = 58000J
  C - 
Q = 59000J
  D - 
Q = 60000J
5-
Người ta thả 300 gam chì ở 100oC vào 250 gam nước ở 58,5oC làm cho nước nóng lên tới 60oC. Hỏi nhiệt độ của chì ngay khi có cân bằng nhiệt ?.( cnước = 4200J/kg.K ; cchì = 130J/kg.K)
  A - 
50oC
  B - 
60oC
  C - 
70oC
  D - 
80oC
6-
Khi chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chậm đi thì đại lượng nào dưới đây của vật tăng lên?
  A - 
Thể tích.
  B - 
Khối lượng.
  C - 
Khối lượng riêng.
  D - 
Nhiệt độ.
7-
Câu nào sau đây nói về bức xạ nhiệt là đúng?
  A - 
Chỉ những vật có bề mặt xù xì và màu sẫm mới có thể bức xạ nhiệt.
  B - 
Mọi vật đều có thể bức xạ nhiệt.
  C - 
Chỉ những vật có bề mặt nhẵn và màu sáng mới có thể bức xạ nhiệt.
  D - 
Chỉ có Mặt Trời mới có thể bức xạ nhiệt.
8-
Câu nào viết về nhiệt năng sau đây là không đúng?
  A - 
Nhiệt năng là tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
  B - 
Nhiệt năng có đơn vị là jun.
  C - 
Nhiệt năng là tổng động năng và thế năng của vật.
  D - 
Nhiệt năng là năng lượng mà vật lúc nào cũng có.
9-
Chất nào dưới đây có thể truyền nhiệt bằng đối lưu?
  A - 
Chỉ chất lỏng.
  B - 
Chỉ chất khí.
  C - 
Cả chất khí, chất lỏng, chất rắn.
  D - 
Chỉ chất khí và chất lỏng.
10-
Dẫn nhiệt là hình thức truyền nhiệt của chất nào dưới đây?
  A - 
Chỉ của chất lỏng
  B - 
Chỉ của chất khí
  C - 
Chỉ của chất rắn
  D - 
Của cả chất khí, chất lỏng, chất rắn
 
[Người đăng: Minh Lam - ST]
Xem Nhiều nhất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 04
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 18
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 09
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 20
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 30
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 39
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 40
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 12
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 10
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 01
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 32
Đề Xuất
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 19
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 02
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 15
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 31
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 25
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 26
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 17
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 38
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 07
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 22
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 34
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 24
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 16
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Cơ Học - Bài 29
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Nhiệt Học - Bài 08
Trắc Nghiệm Vật Lý - Lớp 08 - Bài 28
Phát triển hệ thống: TRƯƠNG HỮU ĐỨC - Phiên bản 3.0 - © Copyright 2013 - 2023 - VNEDU.ORG

free counters